Q000006 CDLI Lexical 000006 (ED Lu2 E) composite

Q000006
1. [dub]-sar#
P010101
obv.
1. [dub]-sar#
Q000006
2. umbisag#
P010101
obv.
2. umbisag#
P225932
obv.
1'. [...]
Q000006
3. szagia#
P010101
obv.
3. szagia#
P225932
obv.
2'. [...]-du8#?
Q000006
4. szabra#?
P010101
obv.
4. szabra#?
P225932
obv.
3'. [...]
Q000006
5. ensi2#
P010101
obv.
5. ensi2#
P225932
obv.
4'. [...]
Q000006
6. [x x]
P010101
obv.
6. [x x]
P225932
obv.
5'. [...]
P225937
obv.
1'. [nu]-banda3#
Q000006
7. szagina#
P010101
obv.
7. szagina#
P225932
obv.
6'. szagina#
P225937
obv.
2'. [...]
Q000006
8. szusz3#
P010101
obv.
8. szusz3#
P225932
obv.
7'. szusz3#
P225937
obv.
3'. [...]
Q000006
9. gal-sukkal#
P010101
obv.
9. gal-sukkal#
P225932
obv.
8. gal#-sukkal#
P225934
obv.
1'. [x]-x
P225937
obv.
4'. gal#-[sukkal]
Q000006
10. gal#-ukken#
P010101
obv.
0. gal#-ukken#
P225932
obv.
9. gal#-ukken#
P225934
obv.
2'. [x]-x
P225937
obv.
5'. gal#-ukken#
Q000006
11. eme#-[bala]
P010101
obv.
1. eme#-[bala]
P225932
obv.
0. eme#-[bala]
P225934
obv.
3'. [eme]-bala#
P225937
obv.
6'. eme#-bala#
Q000006
011 $ rest broken @column 2 1. aszgab
P010101
obv.
1. aszgab
P225937
obv.
3. [...]
Q000006
022 2. lu2-su-si
P010101
obv.
2. lu2-su-si
P225937
obv.
4. lu2#-su-si
Q000006
023 3. bur-gul
P010101
obv.
3. bur-gul
P225937
obv.
5. bur-gul#
Q000006
024 4. zadim
P010101
obv.
4. zadim
P225932
obv.
1'. zadim
P225937
obv.
6. zadim
Q000006
025 5. simug#
P010101
obv.
5. simug#
P225932
obv.
2'. simug
P225937
obv.
7. simug#
Q000006
026 6. nar#
P010101
obv.
6. nar#
P225932
obv.
3'. nar#
P225937
obv.
8. nar
Q000006
027 7. musz#-[lah4]
P010101
obv.
7. musz#-[lah4]
P225932
obv.
4'. [musz]-lah5#
P225937
obv.
9. musz#-lah5#
Q000006
028 8. munu3
P010101
obv.
8. munu3
P225932
obv.
5'. munu3
P225937
obv.
0. munu3
Q000006
029 9. |MUSZ3.KUSZU2|#
P010101
obv.
9. |MUSZ3.KUSZU2|#
P225932
obv.
6'. |MUSZ3.KUSZU2|#
P225934
obv.
1'. |MUSZ3.KUSZU2|#
P225937
obv.
1. |MUSZ3.KUSZU2|#
Q000006
030 10. gu4#-us2
P010101
obv.
0. gu4#-us2
P225932
obv.
7'. gu4#-us2#
P225934
obv.
2'. gu4-us2
P225937
obv.
2. gu4#-us2
Q000006
031 11. tug2-du8#
P010101
obv.
1. tug2-du8#
P225932
obv.
8'. tug2#-du8#
P225934
obv.
3'. tug2-du8
P225937
obv.
3. tug2-du8
Q000006
032 12. azlag4#
P010101
obv.
2. azlag4#
P225932
obv.
9'. azlag4#
P225937
obv.
4. azlag4
Q000006
033 13. [...] $ rest broken @column 3 1. usan3#-muszen-du3#
P010101
obv.
1. usan3#-muszen-du3#
P225932
obv.
9'. usan3#-muszen-du3#
P225937
obv.
5. usan3#-muszen-du3
Q000006
043 2. usan3#-du3-gi-gi-a-ansze#
P010101
obv.
2. usan3#-du3-gi-gi-a-ansze#
P225932
obv.
0'. [usan3]-du3-[gi]-a-ansze#
P225937
obv.
6. usan3#-a-gi#-du3#-[x?]-ansze#
Q000006
044 3. szu-[ku6]
P010101
obv.
3. szu-[ku6]
P225932
obv.
1'. [szu]-ku6
P225937
obv.
7. szu-ku6#
Q000006
045 4. enku
P010101
obv.
4. enku
P225932
obv.
2'. enku#
P225937
obv.
8. enku
Q000006
046 5. [a]-zu5#
P010101
obv.
5. [a]-zu5#
P225937
obv.
9. a:zu5
Q000006
047 6. [...]
P010101
obv.
6. [...]
P225932
obv.
1'. x x x
P225937
obv.
0. szu-i
Q000006
048 7. [...]
P010101
obv.
7. [...]
P225932
obv.
2'. agrig#
P225934
obv.
1'. agrig#
P225937
obv.
1. agrig#
Q000006
049 8. mi2#-[agrig]
P010101
obv.
8. mi2#-[agrig]
P225932
obv.
3'. mi2#-agrig#
P225934
obv.
2'. munus-agrig#
P225937
obv.
2. mi2-agrig
Q000006
050 9. lukur#
P010101
obv.
9. lukur#
P225932
obv.
4'. lukur#
P225934
obv.
3'. lukur#
P225937
obv.
3. lukur
Q000006
051 10. LAK503b
P010101
obv.
0. LAK503b
P225932
obv.
5'. LAK503b
P225937
obv.
4. LAK503b
Q000006
052 11. geme2
P010101
obv.
1. geme2
P225932
obv.
6'. geme2
P225937
obv.
5. geme2#
Q000006
053 12. ARAD2
P010101
obv.
2. ARAD2
P225932
obv.
7'. ir3
Q000006
054 13. geme2-lunga3
P010101
obv.
3. geme2-lunga3
P225932
obv.
8'. geme2#-lunga3#
Q000006
055 14. sa12-rig9
P010101
obv.
4. sa12-rig9
P225932
obv.
9'. sa12#-rig12#
Q000006
056 15. [munus] sa12-rig9#
P010101
obv.
5. [munus] sa12-rig9#
P225932
obv.
0'. [munus] sa12#-rig12#
Q000006
057 16. eb
P010101
obv.
6. eb
P225932
obv.
1'. eb#
Q000006
058 17. [...] x $ rest broken @column 4 1. LAK369#
P010101
obv.
1. LAK369#
P225932
obv.
7'. LAK369
P225937
obv.
6. LAK369
Q000006
064 2. gag# e2
P010101
obv.
2. gag# e2
P225932
obv.
8'. gag e2
P225937
obv.
7. gag e2#
Q000006
065 3. SZA6#-DI
P010101
obv.
3. SZA6#-DI
P225932
obv.
9'. SZA6-DI#
P225937
obv.
8. SZA6#-[DI]
Q000006
066 4. PA#-GIDIM#
P010101
obv.
4. PA#-GIDIM#
P225932
obv.
0'. PA-GIDIM#
P225937
obv.
9. PA-GIDIM#
Q000006
067 5. PAP-GAR
P010101
obv.
5. PAP-GAR
P225932
obv.
1'. PAP#-GAR
P225937
obv.
0. PAP#-[GAR]
Q000006
068 6. nu-gidim#
P010101
obv.
6. nu-gidim#
P225932
obv.
2'. nu-gidim#
P225937
obv.
1. nu-[gidim]
Q000006
069 7. nu-esz3#
P010101
obv.
7. nu-esz3#
P225937
obv.
2. nu-[esz3]
Q000006
070 8. [...]
P010101
obv.
8. [...]
P225937
obv.
3. nu-A2#
Q000006
071 9. SAL-AN#-|URUxMIN|
P010101
obv.
9. SAL-AN#-|URUxMIN|
P225937
obv.
4. AN-SAL-|URUxMIN|#
Q000006
072 10. dam-dingir
P010101
obv.
0. dam-dingir
P225932
obv.
1'. [...]
P225937
obv.
5. dam#-dingir
Q000006
073 11. amalu
P010101
obv.
1. amalu
P225932
obv.
2'. amalu#
P225937
obv.
6. amalu#
Q000006
074 12. nu-dingir
P010101
obv.
2. nu-dingir
P225932
obv.
3'. nu-dingir#
P225937
obv.
7. [nu]-dingir#
Q000006
075 13. ensi#
P010101
obv.
3. ensi#
P225937
obv.
8. [...]
Q000006
076 14. AN-IGI#?-GABA
P010101
obv.
4. AN-IGI#?-GABA
P225937
obv.
9. [...]
Q000006
077 15. [pa4]-szesz
P010101
obv.
5. [pa4]-szesz
P225937
obv.
0. [...]
Q000006
078 16. iszib
P010101
obv.
6. iszib
Q000006
079 17. i3-ra2-ra2#
P010101
obv.
7. i3-ra2-ra2#
Q000006
080 18. kaskal-erim2#
P010101
obv.
8. kaskal-erim2#
Q000006
081 19. [x?]-A#-gin2@g#
P010101
obv.
9. [x?]-A#-gin2@g#
P225932
obv.
4'. [x?]-A#-[...]
Q000006
082 20. ga:esz8#
P010101
obv.
0. ga:esz8#
P225932
obv.
5'. ga#:esz8#
Q000006
083 21. lu2#-si#-|URUxX|
P010101
obv.
1. lu2#-si#-|URUxX|
P225932
obv.
6'. [lu2?]-x-si-|URU?xX|#-a
Q000006
084 @column 5 1. x x x
P010101
obv.
1. x x x
P225932
obv.
7'. x x x
Q000006
085 2. ma2#-lah5#
P010101
obv.
2. ma2#-lah5#
P225932
obv.
8'. [ma2]-lah5#
Q000006
086 3. dam-gar3#
P010101
obv.
3. dam-gar3#
P225932
obv.
9'. [dam]-gar3#
P225937
obv.
1'. [dam]-gar3#
Q000006
087 4. ti#-ma#
P010101
obv.
4. ti#-ma#
P225932
obv.
0'. ti#-ma
P225937
obv.
2'. ti#-ma
P382660
obv.
1. ti-ma
Q000006
088 5. lu2#-nig2-gu2#-du#
P010101
obv.
5. lu2#-nig2-gu2#-du#
P225932
obv.
1'. lu2#-[nig2]-gu2-du#
P225937
obv.
3'. lu2#-nig2#-gu2#-du#
P382660
obv.
2. nig2-gu2-DU
Q000006
089 6. [gam]-de2#
P010101
obv.
6. [gam]-de2#
P225932
obv.
2'. gam#-de2#
P225937
obv.
4'. gam-de2#
Q000006
090 7. um-mi#-a#
P010101
obv.
7. um-mi#-a#
P225932
obv.
3'. um#-mi-a
P225937
obv.
5'. um-mi-a
Q000006
091 8. ur#-szu-du8
P010101
obv.
8. ur#-szu-du8
P225932
obv.
4'. [...] x [...]
P225937
obv.
6'. ur-szu-du8
Q000006
092 9. kuruszda#
P010101
obv.
9. kuruszda#
P225937
obv.
7'. kuruszda
Q000006
093 10. lu2-nar#
P010101
obv.
0. lu2-nar#
P225937
obv.
8'. lu2#-nar
Q000006
094 11. ur#-hub2
P010101
obv.
1. ur#-hub2
P225937
obv.
9'. ur-hub2
Q000006
095 12. lu2-DI#
P010101
obv.
2. lu2-DI#
P225937
obv.
0'. lu2#-DI#
Q000006
096 13. lu2-gesz-ur2#
P010101
obv.
3. lu2-gesz-ur2#
P225937
obv.
1'. lu2#-gesz#-ur2
Q000006
097 14. balag-di
P010101
obv.
4. balag-di
P225937
obv.
2'. balag#-di
Q000006
098 15. [x?]-gu4#?
P010101
obv.
5. [x?]-gu4#?
Q000006
099 16. x x x
P010101
obv.
6. x x x
Q000006
100 17. lu2#-x-a2#-la2#
P010101
obv.
7. lu2#-x-a2#-la2#
Q000006
101 18. lu2#-gi#-di#
P010101
obv.
8. lu2#-gi#-di#
Q000006
102 19. lu2# |GIxTAK4|#
P010101
obv.
9. lu2# |GIxTAK4|#
Q000006
103 20. lu2-BUR2-balag#
P010101
obv.
0. lu2-BUR2-balag#
Q000006
104 21. lu2 |GISZxTAK4|
P010101
obv.
1. lu2 |GISZxTAK4|
P225932
obv.
1'. x x x
Q000006
105 @column 6 1. [...]
P010101
obv.
1. [...]
P225932
obv.
2'. x x x
P225937
obv.
1'. [...]
Q000006
106 2. lu2#-szir3#?
P010101
obv.
2. lu2#-szir3#?
P225932
obv.
3'. lu2#?-[...]
P225937
obv.
2'. lu2#-szir3#
Q000006
107 3. lu2#-[...]
P010101
obv.
3. lu2#-[...]
P225932
obv.
4'. [...]
P225937
obv.
3'. lu2#-ad
Q000006
108 4. lu2#-[...]
P010101
obv.
4. lu2#-[...]
P225932
obv.
5'. [...]-SUM#-[...]
P225937
obv.
4'. lu2# tu-szum2
Q000006
109 5. [...]
P010101
obv.
5. [...]
P225932
obv.
6'. szu12#
P225937
obv.
5'. szu12#
P382660
obv.
1. KA
Q000006
110 6. szu12#
P010101
obv.
6. szu12#
P225932
obv.
7'. ama-szu12#
P225937
obv.
6'. ama-szu12
P382660
obv.
2. DU szu12
Q000006
111 7. nu#-asz2-di
P010101
obv.
7. nu#-asz2-di
P225937
obv.
7'. nu-asz2-di#
P382660
obv.
3. [...] |KA&KA|#
Q000006
112 8. lu2# szu#-du8#-TAK4-LAK387!
P010101
obv.
8. lu2# szu#-du8#-TAK4-LAK387!
P225937
obv.
8'. lu2#-[szu]-du8#-TAK4-LAK387!
P382660
obv.
4. [...] du8
Q000006
113 9. lu2#-A-TUR-mu
P010101
obv.
9. lu2#-A-TUR-mu
P225937
obv.
9'. lu2-A-TUR-mu
Q000006
114 10. nig2-LUL#
P010101
obv.
0. nig2-LUL#
P225937
obv.
0'. nig2-LUL
Q000006
115 11. szu#-la2
P010101
obv.
1. szu#-la2
P225937
obv.
1'. szu-la2
Q000006
116 12. masz#-masz#
P010101
obv.
2. masz#-masz#
P225937
obv.
2'. masz-masz#
Q000006
117 13. gurusz
P010101
obv.
3. gurusz
P225937
obv.
3'. gurusz#
Q000006
118 14. GISZ#-x
P010101
obv.
4. GISZ#-x
Q000006
119 15. |ABxASZ2|#
P010101
obv.
5. |ABxASZ2|#
Q000006
120 16. BU@g#-PA-EL#-[...]
P010101
obv.
6. BU@g#-PA-EL#-[...]
Q000006
121 17. lu2-|URUxMIN|#?
P010101
obv.
7. lu2-|URUxMIN|#?
Q000006
122 18. maszkim(|PA.DU@s|)#
P010101
obv.
8. maszkim(|PA.DU@s|)#
Q000006
123 19. DI-maszkim(|PA.DU@s|)#?
P010101
obv.
9. DI-maszkim(|PA.DU@s|)#?
Q000006
124 20. x-[...]
P010101
obv.
0. x-[...]
Q000006
125 21. x
P010101
obv.
1. x
Q000006
126 @column 7 1. [...]
P010101
obv.
1. [...]
P225937
obv.
1'. sila#-luh#
Q000006
127 2. lu2#-kasz-de2#
P010101
obv.
2. lu2#-kasz-de2#
P225937
obv.
2'. lu2-kasz-de2#
Q000006
128 3. TAK4 |SAGxTAK4|#
P010101
obv.
3. TAK4 |SAGxTAK4|#
P225937
obv.
3'. TAK4# |SAGxTAK4|#
Q000006
129 4. lu2 masz2:szu-gid2
P010101
obv.
4. lu2 masz2:szu-gid2
P225936
obv.
1'. [...]
P225937
obv.
4'. lu2-masz2-szu-gid2
P382660
obv.
1. lu2 masz2-szu-gid2
Q000006
130 5. KAK-du6
P010101
obv.
5. KAK-du6
P225936
obv.
2'. [KAK]-du6#
P225937
obv.
5'. KAK-du6
P382660
obv.
2. KAK:du6
Q000006
131 6. nu-kiri6#
P010101
obv.
6. nu-kiri6#
P225936
obv.
3'. [nu]-kiri6
P225937
obv.
6'. nu-kiri6
P382660
obv.
3. nu-kiri6
Q000006
132 7. igi-dur#
P010101
obv.
7. igi-dur#
P225936
obv.
4'. igi#-dur
P225937
obv.
7'. igi-dur
P382660
obv.
4. |IGI+DUR| x igi
Q000006
133 8. IGI@g
P010101
obv.
8. IGI@g
P225936
obv.
5'. IGI@g
P225937
obv.
8'. IGI@g
Q000006
134 9. nu-gig#
P010101
obv.
9. nu-gig#
P225936
obv.
6'. nu-gig
P225937
obv.
9'. nu#-gig#
Q000006
135 10. nu-mu-kusz
P010101
obv.
0. nu-mu-kusz
P225936
obv.
7'. nu-mu-kusz#
P225937
obv.
0'. nu#-mu-kusz#
Q000006
136 11. nunuz-gig
P010101
obv.
1. nunuz-gig
P225936
obv.
8'. [nunuz]-gig#
P225937
obv.
1'. nunuz-gig#
Q000006
137 12. lu2# kaskal-SUM
P010101
obv.
2. lu2# kaskal-SUM
P225936
obv.
9'. [...] szum2#
P225937
obv.
2. lu2#-[...]
Q000006
138 13. lu2 sag-kal#
P010101
obv.
3. lu2 sag-kal#
Q000006
139 14. lu2#-x-du8
P010101
obv.
4. lu2#-x-du8
Q000006
140 15. lu2#-a-il2
P010101
obv.
5. lu2#-a-il2
Q000006
141 16. lu2# sila4#?
P010101
obv.
6. lu2# sila4#?
Q000006
142 17. lu2# KUSZU2#
P010101
obv.
7. lu2# KUSZU2#
Q000006
143 18. lu2# GAN2#-NE#
P010101
obv.
8. lu2# GAN2#-NE#
Q000006
144 19. lu2-[...]
P010101
obv.
9. lu2-[...]
Q000006
145 20. [...]
P010101
obv.
0. [...]
Q000006
146 21. [...]
P010101
obv.
1. [...]
P225936
obv.
1'. [...]
P225937
obv.
1'. [...]
Q000006
1'. [...] 2'. lu2#?-GA2#?-[...]
P010101
rev.
2'. lu2#?-GA2#?-[...]
P225936
obv.
7'. lu2#-x-[...]
Q000006
3'. lu2#-u2-x [...]
P010101
rev.
3'. lu2#-u2-x [...]
P225936
obv.
8'. lu2#-u2-x-[...]
Q000006
4'. lu2#-tug2-[...]
P010101
rev.
4'. lu2#-tug2-[...]
P225936
obv.
9'. lu2#-tug2#-|ZI&ZI.A|#
Q000006
5'. lu2#-[...]
P010101
rev.
5'. lu2#-[...]
Cite this Artifact
CDLI contributors. 2024. “Q000006 CDLI Lexical 000006 (ED Lu2 E) Composite.” Cuneiform Digital Library Initiative. May 22, 2024. https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/composites-score/Q000006.
CDLI contributors. (2024, May 22). Q000006 CDLI Lexical 000006 (ED Lu2 E) composite. Cuneiform Digital Library Initiative. https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/composites-score/Q000006
CDLI contributors (2024) Q000006 CDLI Lexical 000006 (ED Lu2 E) composite, Cuneiform Digital Library Initiative. Available at: https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/composites-score/Q000006 (Accessed: May 22, 2024).
@misc{CDLI2024Q000006,
	note = {[Online; accessed 2024-05-22]},
	author = {{CDLI contributors}},
	year = {2024},
	month = {may 22},
	title = {Q000006 {CDLI} {Lexical} 000006 ({ED} {Lu2} {E}) composite},
	url = {https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/composites-score/Q000006},
	howpublished = {https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/composites-score/Q000006},
}

TY  - ELEC
AU  - CDLI contributors
DA  - 2024/5/22/
PY  - 2024
ID  - temp_id_103301125359
M1  - 2024/5/22/
TI  - Q000006 CDLI Lexical 000006 (ED Lu2 E) composite
UR  - https://cdli.mpiwg-berlin.mpg.de/artifacts/composites-score/Q000006
ER  - 
This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.