Update made on 2016-04-23 at 16:27:10 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P469671 = CDLI Literary 000366 (Gilgamesh and Huwawa B) composite
#atf: lang sux
@object composite text
@surface a
1. i3-a lum-lum u3-luh-ha su3-su3
>>Q000366 001
2. dumu-gi7 giri17-zal dingir-re-e-ne
>>Q000366 002
3. gu4 lipisz-tuku me3-a gub-ba
>>Q000366 003
4. en tur {d}gilgames2 unu{ki}-ta mi2 du11-ga
>>Q000366 004
5. unu{ki}-ga lu2 ba-usz2 ur5 ba-sag3
>>Q000366 005
6. lu2 u2-gu ba-an-de2 sza3 hul i3-ga2-ga2?
>>Q000366 006
7. bad3-da su?-gu10 im-ma-an-la2
>>Q000366 007
8. lu2 a-a ib2-dirig-ge4 igi im-mi-in-se3-ga-am3
>>Q000366 008
9. ur5 im-ma-usz2 sza3 im-ma-sag3
>>Q000366 009
10. za3 nam-til-la sag im-gi4-a
>>Q000366 010
11. irigal kur nam-gu2-ka?-ke4 lu2 la-ba-an-da13-da13-a
>>Q000366 011
12. su3-da kur-ra la-ba-an-gib-be2-a
>>Q000366 012
13. dagal-la kur-ra la-ba-an-szu2-szu2-a
>>Q000366 013
14. za3 gurusz til-la sag til-la-bi-sze3 la-ba-ra-ab-e11-de3-a
>>Q000366 014
15. zi ama ugu-gu10 {d}nin-sumun2-ka a-a-gu10 ku3 {d}lugal-ban3-da
>>Q000366 015
16. dingir-gu10 {d}en-ki en {d}nu-dim2-mud-e
>>Q000366 016
17. [...] x x me x [...] x-ta
>>Q000366 017
18. [...] x x [...]
>>Q000366 018
19. [...] x [...] szub?
>>Q000366 019
20. [...] du3?-du3 PA-bi-sze3 ga-am3-til
>>Q000366 020
21. [...] szub-ba ga-am3-mi-ib-ku4
>>Q000366 021
22. arad-da-ni en-ki-du10-e gu3 mu-na-de2-e
>>Q000366 022
23. [...] tukum-bi kur-sze3 i-in-ku4-ku4-de3-en
>>Q000366 023
24. {d}utu he2-da-an-zu
>>Q000366 024
25. kur-{gesz}erin-ku5-sze3 i-in-ku4-ku4-de3-en
>>Q000366 025
26. {d}utu he2-da-an-zu
>>Q000366 026
27. kur-ra dim2-ma-bi {d}utu-kam
>>Q000366 027
28. kur-{gesz}erin-ku5 dim2-ma-bi szul {d}utu-kam
>>Q000366 028
29. {d}utu an-na-ke4 suh10 za-gin3 mu-un-kesz2
>>Q000366 029
30. sag il2-la mu-un-gen
>>Q000366 030
31. {d}gilgames2 en kul-ab{ki}-ke4 szu-ni gidru ku3 giri17-na ba-ab-tab
>>Q000366 031
32. {d}utu kur-sze3 i-in-ku4-ku4-de3-en he2-me-en a2-tah-gu10
>>Q000366 032
33. kur-erin-ku5 i-in-ku4-ku4-de3-en he2-me-en a2-tah-gu10
>>Q000366 033
34. [...]
>>Q000366 034
35. [...]
>>Q000366 035
36. [...]
>>Q000366 036
37. [...]
>>Q000366 037
38. 1(disz)-am3 [...]
>>Q000366 038
39. 2(disz)-kam-ma [...]
>>Q000366 039
40. 3(disz)-kam-ma [...]
>>Q000366 040
41. 4(disz)-kam-ma [...]
>>Q000366 041
42. 5(disz)-kam-ma x x [...] mu-un-tab-tab-e
>>Q000366 042
43. 6(disz)-kam-ma a-ge6 du7-du7-gin7 kur-ra gaba ra-ra
>>Q000366 043
44. 7(disz)-kam-ma nim-gin7 i3-gir2-gir2-re a2-bi-sze3 lu2 nu-ub-gur-e
>>Q000366 044
45. e-ne-ne an-na mul-la-me-esz ki-a har-ra-an zu-me-esz
>>Q000366 045
46. an-na mul x x x il2-la-me-esz
>>Q000366 046
47. ki-a kaskal aratta{ki} zu-me-esz
>>Q000366 047
48. dam-gar3-ra-gin7 giri3-bala zu-me-esz
>>Q000366 048
49. tu{muszen}-gin7 ab-lal3? kur-ra zu-me-esz
>>Q000366 049
50. ma2-ur3-ma2-ur3 hur-sag-ga2-ka he2-mu-e-ni-tum2-tum2-mu-ne
>>Q000366 050
51. {d}gilgames2 iri-ni-a zi-ga ba-ni-ib-gar
>>Q000366 051
52. x x kul-ab{ki}-a si gu3 ba-ni-in-ra
>>Q000366 052
53. iri dam tuku dam zu-sze3 dumu tuku dumu-zu-sze3
>>Q000366 053
54. ur-sag zu ur-sag nu-zu
>>Q000366 054
55. dam nu-tuku dumu nu-tuku
>>Q000366 055
56. lu2 ur5?-a lu2 {d}gilgames2-da a2-gu10-sze3 hu-mu-un-ak-esz
>>Q000366 056
57. lugal iri-ta ba-ra-e3
>>Q000366 057
58. {d}gilgames2 kul-ab{ki}-ta ba-ra-e3
>>Q000366 058
59. kur-{gesz}erin-ku5-da giri3 im-ma-ab-dab5-be2
>>Q000366 059
60. hur-sag 1(disz)-e in-di3-in-bala {gesz}erin sza3-ga-ni nu-mu-ni-in-pa3
>>Q000366 060
61. hur-sag 2(disz)-kam-ma in-di3-in-bala {gesz}erin sza3-ga-ni nu-mu-ni-in-pa3
>>Q000366 061
62. hur-sag 3(disz)-kam-ma in-di3-in-bala {gesz}erin sza3-ga-ni nu-mu-ni-in-pa3
>>Q000366 062
63. hur-sag 4(disz)-kam-ma in-di3-in-bala {gesz}erin sza3-ga-ni nu-mu-ni-in-pa3
>>Q000366 063
64. hur-sag 5(disz)-kam-ma in-di3-in-bala {gesz}erin sza3-ga-ni nu-mu-ni-in-pa3
>>Q000366 064
65. hur-sag 6(disz)-kam-ma in-di3-in-bala {gesz}erin sza3-ga-ni nu-mu-ni-in-pa3
>>Q000366 065
66. hur-sag 7(disz)-kam-ma bala-e-da-ni {gesz}erin sza3-ga-ni im-ma-ni-in-pa3
>>Q000366 066
67. {d}gilgames2 {gesz}erin-na al-sag3-ge
>>Q000366 067
68. arad-da-ni en-ki-du10-e pa mu-un-szi-ak-e
>>Q000366 068
69. dumu iri-na mu-un-de3-re7-esz-a
>>Q000366 069
70. gu-ru-ma mu-ni-ib-gub-bu-ne
>>Q000366 070
71. u4-bi-a ur-sag ur-sag-ra u3-mu-un-na-te
>>Q000366 071
72. me-lam2 [...] szu-gur-gin7 i-im-te?
>>Q000366 072
73. nu2? [...]-sze3 silim-ma i3-nu2?
>>Q000366 073
74. u3 [...]-ku-ku [...]
>>Q000366 074
75. [...]
>>Q000366 075
76. [...]
>>Q000366 076
77. [...]
>>Q000366 077
78. [...] gu3 [...]
>>Q000366 078
79. i3-nu2-x i3-nu2-x [...]
>>Q000366 079
80. en tur {d}gilgames2 en-sze3 nu2-de3-en
>>Q000366 080
81. kur ba-suh3-suh3 gissu ba-an-la2
>>Q000366 081
82. AN? [...]
>>Q000366 082
83. {d}gilgames2 i-im-zi ma-mu2-da
>>Q000366 083
84. i-im-bu-luh u3-sa2-ga-am3
>>Q000366 084
85. igi-ni szu bi2-in-gur10 nig2-me-gar sug4-ga-am3
>>Q000366 085
86. zi ama ugu-ga2 {d}nin-sumun2-ka a-a ugu-ga2 ku3 {d}lugal-ban3-da
>>Q000366 086
87. dingir-gu10 {d}en-ki en {d}nu-dim2-mud-e [...]
>>Q000366 087
88. [...]
>>Q000366 088
89. [...]
>>Q000366 089
90. ge26-e [...] sza3 mu-ni-[...]-dab5-be2
>>Q000366 090
91. ur-sag-e igi-ni igi pirig-ga2-kam
>>Q000366 091
92. |GISZ.GAB|-a-ni a-ge6 du7-du7-dam
>>Q000366 092
93. sag-ki-ni gesz-gi bi2-gu7-e lu2 nu-te-ge26-dam
>>Q000366 093
94. eme-a-ni ur-mah lu2 gu7-gin7 usz2 nu-szar2-ra-ge-dam
>>Q000366 094
95. ur-sag-e usu nu-mu-e-da-gal2 ne-am3 mu-un-da-gal2
>>Q000366 095
96. arad-da-ni en-ki-du10-e gu3 mu-na-de2-e
>>Q000366 096
97. [...] x [...]
>>Q000366 097
98. x [...]
>>Q000366 098
99. zi ama ugu-ga2 {d}nin-sumun2-ka a-a-ga2 ku3 {d}lugal-ban3-da
>>Q000366 099
100. dingir-gu10 {d}en-ki en {d}nu-dim2-mud-e KA-za [...]-e3
>>Q000366 100
101. ur-sag kur-ra tusz-a-zu he2-zu-am3
>>Q000366 101
102. giri3 tur-tur-zu-usz {kusz}e-sir2 tur-tur he2-ma-dim2-dim2-ma-am3
>>Q000366 102
103. giri3 gal-gal-zu-usz {kusz}e-sir2 gal-gal he2-ma-dim2-dim2-ma-am3
>>Q000366 103
104. [...]
>>Q000366 104
105. [...]
>>Q000366 105
106. [...]
>>Q000366 106
107. [...]
>>Q000366 107
108. [...] x [...] u3-mu-ni-in-ku4
>>Q000366 108
109. zi ama ugu-ga2 {d}nin-sumun2-ka a-a ugu-ga2 ku3 {d}lugal-ban3-da
>>Q000366 109
110. dingir-gu10 {d}en-ki en {d}nu-dim2-mud-e KA-za mu-ni-in-e3
>>Q000366 110
111. ur-sag kur-ra tusz-a-zu he2-zu-am3
>>Q000366 111
112. giri3 tur-tur-zu-usz {kusz}e-sir2 tur-tur he2-ma-dim2-dim2-ma-am3
>>Q000366 112
113. giri3 gal-gal-zu-usz {kusz}e-sir2 gal-gal he2-ma-dim2-dim2-ma-am3
>>Q000366 113
114. x x x x x kur [...]-ku4-ra
>>Q000366 114
115. [...] x [...]
>>Q000366 115
116. [...]
>>Q000366 116
117. [...]
>>Q000366 117
118. [...]
>>Q000366 118
119. [...]
>>Q000366 119
120. [...]
>>Q000366 120
121. [...]
>>Q000366 121
122. [...]
>>Q000366 122
123. [...]
>>Q000366 123
124. [...]
>>Q000366 124
125. [...]
>>Q000366 125
126. [...]
>>Q000366 126
127. [...]
>>Q000366 127
128. [...]
>>Q000366 128
129. gu-ru-um-gu-ru-um hur-sag-ga2 mu?-[...]-ne?
>>Q000366 129
130. me-lam2 7(disz)-kam-ma mu-na-til-la-ta
>>Q000366 130
131. da-ga-na ba-te gesztu-a-ni tibir bi2-in-ra
>>Q000366 131
132. sag-ki mu-un-da-an-guru5-usz zu2 mu-un-da-zalag-zalag
>>Q000366 132
133. am dab5-ba-gin7 samanx(|SZE3.SUD4.SZE3.NUN.SZE3.TU|) mu-ni-in-szub
>>Q000366 133
134. ur-sag dab5-ba-gin7 aszkud2 mu-ni-in-la2
>>Q000366 134
135. ur-sag-e er2 im-ma-an-pa3 szex(SIG7)-szex(SIG7) i3-ga2-ga2
>>Q000366 135
136. hu-wa-wa er2 im-ma-an-pa3 szex(SIG7)-szex(SIG7) i3-ga2-ga2
>>Q000366 136
137. ur-sag-e lul mu-e-se3 szu si mu-e-sa2 nam-erim2 mu-e-ku5
>>Q000366 137
138. zi ama ugu-zu {d}nin-sumun2-ka a-a-zu ku3 {d}lugal-ban3-da
>>Q000366 138
139. dingir-zu {d}en-ki en {d}nu-dim2-mud KA-za mu-e-ni-e3
>>Q000366 139
140. am dab5-ba-gin7 saman2 mu-ni-szub
>>Q000366 140
141. ur-sag dab5-ba-gin7 aszkud2 ba-ni-la2-la2
>>Q000366 141
142. x x {d}gilgames2 dumu-gi7-ra sza3-ga-ni arhusz ba-[...]
>>Q000366 142
143. arad-da-na en-ki-du10-ra gu3 mu-un-na-de2-e
>>Q000366 143
144. ga2-nam-ma ur-sag-ra szu ga-am3-bar-re-en-de3-en
>>Q000366 144
145. lu2 zu-me he2-a dur2 kaskal-la igi me-eb-du8-de3-a lu2 zu-me he2-a
>>Q000366 145
146. [...]-x-ba-gu10 he2-a kilib3-gu10 he2-em-mi-il2-le
>>Q000366 146
147. [...] x [...] x x
>>Q000366 147
148. arad-da-a-ni en-ki-du10-e mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000366 148
149. x x dim2-ma nu-tuku
>>Q000366 149
150. [...] x nu-tuku
>>Q000366 150
151. [...] nu-tuku
>>Q000366 151
152. ur-sag dab5-ba szu bar-ra-am3
>>Q000366 152
153. en dab5-ba ge6-par4-sze3 gur-ra-am3
>>Q000366 153
154. gudug dab5-ba hi-li-sze3 gur-ra-am3
>>Q000366 154
155. u4 ul-le2-a-ta a-ba-a igi im-mi-in-du8
>>Q000366 155
156. kaskal kur-ra mu-e-de3-eb-x la x e
>>Q000366 156
157. giri3 kur-ra mu-e-de3-eb-suh3-suh3-e
>>Q000366 157
158. iri ama u3-tu-da nu-ub-szi-x-x-de3-en-de3-en
>>Q000366 158
159. [...]
>>Q000366 159
160. [...]
>>Q000366 160
161. [...]
>>Q000366 161
162. [...]
>>Q000366 162
163. hu-wa-wa [...]-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
>>Q000366 163
164. ama tu-da-gu10 hur-ru-um kur-ra
>>Q000366 164
165. a-a tu-da-gu10 hur-ru-um hur-sag-ga2
>>Q000366 165
166. {d}utu dili-gu10-ne kur-ra mu-un-de3-en-tusz-en
>>Q000366 166
167. {d}gilgames2 hu-wa-wa-ra gu3 mu-un-na-de2-e
>>Q000366 167
168. ga2-nam-ma x x GA2 [...] x
>>Q000366 168
169. [...]
>>Q000366 169
170. [...]
>>Q000366 170
171. [...]
>>Q000366 171
172. [...]
>>Q000366 172
173. [...]
174. [...]
>>Q000366 173
174. [...]
>>Q000366 174
Update made on 2016-01-03 at 09:09:13 by Dahl, Jacob L. for Dahl, Jacob L.
&P469671 = CDLI Literary 000366 (Gilgamesh and Huwawa B) composite
#atf: lang sux
@object composite text
@surface a
1. i3-a lum-lum u3-luh-ha su3-su3
2. dumu-gi7 giri17-zal dingir-re-e-ne
3. gu4 lipisz-tuku me3-a gub-ba
4. en tur {d}gilgames2 unu{ki}-ta mi2 du11-ga
5. unu{ki}-ga lu2 ba-usz2 ur5 ba-sag3
6. lu2 u2-gu ba-an-de2 sza3 hul i3-ga2-ga2?
7. bad3-da su?-gu10 im-ma-an-la2
8. lu2 a-a ib2-dirig-ge4 igi im-mi-in-se3-ga-am3
9. ur5 im-ma-usz2 sza3 im-ma-sag3
10. za3 nam-til-la sag im-gi4-a
11. irigal kur nam-gu2-ka?-ke4 lu2 la-ba-an-da13-da13-a
12. su3-da kur-ra la-ba-an-gib-be2-a
13. dagal-la kur-ra la-ba-an-szu2-szu2-a
14. za3 gurusz til-la sag til-la-bi-sze3 la-ba-ra-ab-e11-de3-a
15. zi ama ugu-gu10 {d}nin-sumun2-ka a-a-gu10 ku3 {d}lugal-ban3-da
16. dingir-gu10 {d}en-ki en {d}nu-dim2-mud-e
17. [...] x x me x [...] x-ta
18. [...] x x [...]
19. [...] x [...] szub?
20. [...] du3?-du3 PA-bi-sze3 ga-am3-til
21. [...] szub-ba ga-am3-mi-ib-ku4
22. arad-da-ni en-ki-du10-e gu3 mu-na-de2-e
23. [...] tukum-bi kur-sze3 i-in-ku4-ku4-de3-en
24. {d}utu he2-da-an-zu
25. kur-{gesz}erin-ku5-sze3 i-in-ku4-ku4-de3-en
26. {d}utu he2-da-an-zu
27. kur-ra dim2-ma-bi {d}utu-kam
28. kur-{gesz}erin-ku5 dim2-ma-bi szul {d}utu-kam
29. {d}utu an-na-ke4 suh10 za-gin3 mu-un-kesz2
30. sag il2-la mu-un-gen
31. {d}gilgames2 en kul-ab{ki}-ke4 szu-ni gidru ku3 giri17-na ba-ab-tab
32. {d}utu kur-sze3 i-in-ku4-ku4-de3-en he2-me-en a2-tah-gu10
33. kur-erin-ku5 i-in-ku4-ku4-de3-en he2-me-en a2-tah-gu10
34. [...]
35. [...]
36. [...]
37. [...]
38. 1(disz)-am3 [...]
39. 2(disz)-kam-ma [...]
40. 3(disz)-kam-ma [...]
41. 4(disz)-kam-ma [...]
42. 5(disz)-kam-ma x x [...] mu-un-tab-tab-e
43. 6(disz)-kam-ma a-ge6 du7-du7-gin7 kur-ra gaba ra-ra
44. 7(disz)-kam-ma nim-gin7 i3-gir2-gir2-re a2-bi-sze3 lu2 nu-ub-gur-e
45. e-ne-ne an-na mul-la-me-esz ki-a har-ra-an zu-me-esz
46. an-na mul x x x il2-la-me-esz
47. ki-a kaskal aratta{ki} zu-me-esz
48. dam-gar3-ra-gin7 giri3-bala zu-me-esz
49. tu{muszen}-gin7 ab-lal3? kur-ra zu-me-esz
50. ma2-ur3-ma2-ur3 hur-sag-ga2-ka he2-mu-e-ni-tum2-tum2-mu-ne
51. {d}gilgames2 iri-ni-a zi-ga ba-ni-ib-gar
52. x x kul-ab{ki}-a si gu3 ba-ni-in-ra
53. iri dam tuku dam zu-sze3 dumu tuku dumu-zu-sze3
54. ur-sag zu ur-sag nu-zu
55. dam nu-tuku dumu nu-tuku
56. lu2 ur5?-a lu2 {d}gilgames2-da a2-gu10-sze3 hu-mu-un-ak-esz
57. lugal iri-ta ba-ra-e3
58. {d}gilgames2 kul-ab{ki}-ta ba-ra-e3
59. kur-{gesz}erin-ku5-da giri3 im-ma-ab-dab5-be2
60. hur-sag 1(disz)-e in-di3-in-bala {gesz}erin sza3-ga-ni nu-mu-ni-in-pa3
61. hur-sag 2(disz)-kam-ma in-di3-in-bala {gesz}erin sza3-ga-ni nu-mu-ni-in-pa3
62. hur-sag 3(disz)-kam-ma in-di3-in-bala {gesz}erin sza3-ga-ni nu-mu-ni-in-pa3
63. hur-sag 4(disz)-kam-ma in-di3-in-bala {gesz}erin sza3-ga-ni nu-mu-ni-in-pa3
64. hur-sag 5(disz)-kam-ma in-di3-in-bala {gesz}erin sza3-ga-ni nu-mu-ni-in-pa3
65. hur-sag 6(disz)-kam-ma in-di3-in-bala {gesz}erin sza3-ga-ni nu-mu-ni-in-pa3
66. hur-sag 7(disz)-kam-ma bala-e-da-ni {gesz}erin sza3-ga-ni im-ma-ni-in-pa3
67. {d}gilgames2 {gesz}erin-na al-sag3-ge
68. arad-da-ni en-ki-du10-e pa mu-un-szi-ak-e
69. dumu iri-na mu-un-de3-re7-esz-a
70. gu-ru-ma mu-ni-ib-gub-bu-ne
71. u4-bi-a ur-sag ur-sag-ra u3-mu-un-na-te
72. me-lam2 [...] szu-gur-gin7 i-im-te?
73. nu2? [...]-sze3 silim-ma i3-nu2?
74. u3 [...]-ku-ku [...]
75. [...]
76. [...]
77. [...]
78. [...] gu3 [...]
79. i3-nu2-x i3-nu2-x [...]
80. en tur {d}gilgames2 en-sze3 nu2-de3-en
81. kur ba-suh3-suh3 gissu ba-an-la2
82. AN? [...]
83. {d}gilgames2 i-im-zi ma-mu2-da
84. i-im-bu-luh u3-sa2-ga-am3
85. igi-ni szu bi2-in-gur10 nig2-me-gar sug4-ga-am3
86. zi ama ugu-ga2 {d}nin-sumun2-ka a-a ugu-ga2 ku3 {d}lugal-ban3-da
87. dingir-gu10 {d}en-ki en {d}nu-dim2-mud-e [...]
88. [...]
89. [...]
90. ge26-e [...] sza3 mu-ni-[...]-dab5-be2
91. ur-sag-e igi-ni igi pirig-ga2-kam
92. |GISZ.GAB|-a-ni a-ge6 du7-du7-dam
93. sag-ki-ni gesz-gi bi2-gu7-e lu2 nu-te-ge26-dam
94. eme-a-ni ur-mah lu2 gu7-gin7 usz2 nu-szar2-ra-ge-dam
95. ur-sag-e usu nu-mu-e-da-gal2 ne-am3 mu-un-da-gal2
96. arad-da-ni en-ki-du10-e gu3 mu-na-de2-e
97. [...] x [...]
98. x [...]
99. zi ama ugu-ga2 {d}nin-sumun2-ka a-a-ga2 ku3 {d}lugal-ban3-da
100. dingir-gu10 {d}en-ki en {d}nu-dim2-mud-e KA-za [...]-e3
101. ur-sag kur-ra tusz-a-zu he2-zu-am3
102. giri3 tur-tur-zu-usz {kusz}e-sir2 tur-tur he2-ma-dim2-dim2-ma-am3
103. giri3 gal-gal-zu-usz {kusz}e-sir2 gal-gal he2-ma-dim2-dim2-ma-am3
104. [...]
105. [...]
106. [...]
107. [...]
108. [...] x [...] u3-mu-ni-in-ku4
109. zi ama ugu-ga2 {d}nin-sumun2-ka a-a ugu-ga2 ku3 {d}lugal-ban3-da
110. dingir-gu10 {d}en-ki en {d}nu-dim2-mud-e KA-za mu-ni-in-e3
111. ur-sag kur-ra tusz-a-zu he2-zu-am3
112. giri3 tur-tur-zu-usz {kusz}e-sir2 tur-tur he2-ma-dim2-dim2-ma-am3
113. giri3 gal-gal-zu-usz {kusz}e-sir2 gal-gal he2-ma-dim2-dim2-ma-am3
114. x x x x x kur [...]-ku4-ra
115. [...] x [...]
116. [...]
117. [...]
118. [...]
119. [...]
120. [...]
121. [...]
122. [...]
123. [...]
124. [...]
125. [...]
126. [...]
127. [...]
128. [...]
129. gu-ru-um-gu-ru-um hur-sag-ga2 mu?-[...]-ne?
130. me-lam2 7(disz)-kam-ma mu-na-til-la-ta
131. da-ga-na ba-te gesztu-a-ni tibir bi2-in-ra
132. sag-ki mu-un-da-an-guru5-usz zu2 mu-un-da-zalag-zalag
133. am dab5-ba-gin7 samanx(|SZE3.SUD4.SZE3.NUN.SZE3.TU|) mu-ni-in-szub
134. ur-sag dab5-ba-gin7 aszkud2 mu-ni-in-la2
135. ur-sag-e er2 im-ma-an-pa3 szex(SIG7)-szex(SIG7) i3-ga2-ga2
136. hu-wa-wa er2 im-ma-an-pa3 szex(SIG7)-szex(SIG7) i3-ga2-ga2
137. ur-sag-e lul mu-e-se3 szu si mu-e-sa2 nam-erim2 mu-e-ku5
138. zi ama ugu-zu {d}nin-sumun2-ka a-a-zu ku3 {d}lugal-ban3-da
139. dingir-zu {d}en-ki en {d}nu-dim2-mud KA-za mu-e-ni-e3
140. am dab5-ba-gin7 saman2 mu-ni-szub
141. ur-sag dab5-ba-gin7 aszkud2 ba-ni-la2-la2
142. x x {d}gilgames2 dumu-gi7-ra sza3-ga-ni arhusz ba-[...]
143. arad-da-na en-ki-du10-ra gu3 mu-un-na-de2-e
144. ga2-nam-ma ur-sag-ra szu ga-am3-bar-re-en-de3-en
145. lu2 zu-me he2-a dur2 kaskal-la igi me-eb-du8-de3-a lu2 zu-me he2-a
146. [...]-x-ba-gu10 he2-a kilib3-gu10 he2-em-mi-il2-le
147. [...] x [...] x x
148. arad-da-a-ni en-ki-du10-e mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
149. x x dim2-ma nu-tuku
150. [...] x nu-tuku
151. [...] nu-tuku
152. ur-sag dab5-ba szu bar-ra-am3
153. en dab5-ba ge6-par4-sze3 gur-ra-am3
154. gudug dab5-ba hi-li-sze3 gur-ra-am3
155. u4 ul-le2-a-ta a-ba-a igi im-mi-in-du8
156. kaskal kur-ra mu-e-de3-eb-x la x e
157. giri3 kur-ra mu-e-de3-eb-suh3-suh3-e
158. iri ama u3-tu-da nu-ub-szi-x-x-de3-en-de3-en
159. [...]
160. [...]
161. [...]
162. [...]
163. hu-wa-wa [...]-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
164. ama tu-da-gu10 hur-ru-um kur-ra
165. a-a tu-da-gu10 hur-ru-um hur-sag-ga2
166. {d}utu dili-gu10-ne kur-ra mu-un-de3-en-tusz-en
167. {d}gilgames2 hu-wa-wa-ra gu3 mu-un-na-de2-e
168. ga2-nam-ma x x GA2 [...] x
169. [...]
170. [...]
171. [...]
172. [...]
173. [...]
174. [...]

Page 1 of 1, showing 2 record(s) out of 2 total

    First Page

Page 1 of 1, showing 2 record(s) out of 2 total