Update made on 2016-04-23 at 16:27:09 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P469529 = CDLI Literary 000348 (Inanna and Bilulu) composite
#atf: lang sux
@object composite text
@surface a
1. edin-na {d}dumu-zi-gu10 i-lu za-ra i-lu za-ra i-lu balag? mu-un-da-sa2-sa2
>>Q000348 001
2. e2 a-ra-li mu-un-da-sa2-sa2
>>Q000348 002
3. bad3-tibira{ki} mu-un-da-sa2-sa2
>>Q000348 003
4. du6-szuba-a mu-un-da-sa2-sa2
>>Q000348 004
5. ki nam-sipa-da mu-un-da-sa2-sa2 amasz {d}dumu-zi-da-ka [...]
>>Q000348 005
6. sipa lu2 [...]
>>Q000348 006
7. [...]
>>Q000348 007
8. [...] {d}dumu-zi
>>Q000348 008
9. [...]
>>Q000348 009
10. [...]
>>Q000348 010
11. [...]
>>Q000348 011
12. [...]-mu-un
>>Q000348 012
13. [...]
>>Q000348 013
14. [...] giri17-zal-gu10
>>Q000348 014
15. [...] gar-ra
>>Q000348 015
16. [...] UG
>>Q000348 016
17. [...] KA?
>>Q000348 017
18. [...]
>>Q000348 018
19. [...]
>>Q000348 019
20. [...]
>>Q000348 020
21. [...]
>>Q000348 021
22. [...]
>>Q000348 022
23. [...]-la mu-da-[...]-ba-e i-si-isz [...] MU [...]
>>Q000348 023
24. [...]
>>Q000348 024
25. [...] giri17-zal-la-ke4 [...]
>>Q000348 025
26. [...] NE [...] ad-e-esz [...] gi4
>>Q000348 026
27. {d}dumu-zi ka ku3 igi sa6-sa6 i-si-isz-bi mu-un-kusz2-u3
>>Q000348 027
28. ka ku3 igi sa6-sa6 i-si-isz-bi mu-un-kusz2-u3
>>Q000348 028
29. gurusz? nitalam u3-mu-un zu2?-lum
>>Q000348 029
30. [...] {d}dumu-zi-de3 mu-un-kusz2-u3 i-si-isz-bi mu-un-kusz2-u3
>>Q000348 030
31. ku3 {d}inanna-ke4 [...]
>>Q000348 031
32. SZID NIG2 nam MUNUS [...] NE [...] NIG2 nam-[...]
>>Q000348 032
33. in-nin lu2 gar-ra [...] gar-ra [...]
>>Q000348 033
34. ki-sikil {d}inanna lu2 gar-ra [...]
>>Q000348 034
35. ama5 ama ugu-na-ka mu-un-|DU.DU|
>>Q000348 035
36. e a-ra-zu sun5-sun5 mu-un-na-su8-ug
>>Q000348 036
37. a [...] ama-gu10 da-[...]-dib amasz-sze3 ga-ma-e-da-gen
>>Q000348 037
38. ama-gu10 ga-sza-an-gal-e da-[...]-dib amasz-sze3 ga-ma-e-da-gen
>>Q000348 038
39. a-a-gu10 ma-ra-bu7 sun5-na ga-da-[...]-dib
>>Q000348 039
40. {d}suen ma-ra-bu7 sun5-na ga-da-[...]-dib
>>Q000348 040
41. dumu ama ugu-ni kin-gi4-a-gin7 ama5-ta im-ma-ta-e3
>>Q000348 041
42. ama ga-sza-an-gal-e kin-gi4-a-gin7 ama5-ta im-ma-ta-e3
>>Q000348 042
43. nin-gu10 gal mu-un-zu gal in-ga-an-tum2-mu
>>Q000348 043
44. ku3 {d}inanna-ke4 gal mu-un-zu gal in-ga-an-tum2-mu
>>Q000348 044
45. kasz u4 re u4 su3-ra2 dur2-ru-na-bi-a
>>Q000348 045
$ 19 lines broken
65. [...] amasz-ta [...]
>>Q000348 065
66. [...]
>>Q000348 066
67. e2 um-ma {d}bi-lu-lu-sze3 [...]
>>Q000348 067
68. ki-bi-a sipa sag-a ra [...]
>>Q000348 068
69. {d}dumu-zi sag-a ra
>>Q000348 069
70. {d}ama-uszumgal-an-na sag-a ra
>>Q000348 070
71. udu lugal-ga2 {d}dumu-zi-da-ke4 edin-na [...]
>>Q000348 071
72. {d}inanna {lu2}sipa nu-me-a
>>Q000348 072
73. udu lugal-ga2 za3-ba mu-un-gi4-gi4
>>Q000348 073
74. nin-e nitalam-ni-ir szir3 mu-un-szi-ib2-u3-tu szir3 mu-un-szi-ib-dim2-e
>>Q000348 074
75. ku3 {d}inanna-ke4 {d}dumu-zi-ra szir3 mu-un-szi-ib2-u3-tu szir3 mu-un-szi-ib-dim2-e
>>Q000348 075
76. mu-lu nu2 su8-ba mu-lu nu2 en-nu-ug3-ba me-gub
>>Q000348 076
77. {d}dumu-zi mu-lu nu2 en-nu-ug3-ba me-gub
>>Q000348 077
78. {d}ama-uszumgal-an-na mu-lu nu2 en-nu-ug3-ba me-gub
>>Q000348 078
79. {d}utu-da gub-ba DI-ga2 en-nu-ug3-ba me-gub
>>Q000348 079
80. ge6-da nu2-nu2 DI-ga2 en-nu-ug3-ba me-gub
>>Q000348 080
81. u4-bi-a um-ma {d}bi-lu-lu
>>Q000348 081
82. bur-szu-ma nin ni2-te-na-ka
>>Q000348 082
83. dumu-ni gir2-gir2-e lu2 dili-am3
>>Q000348 083
84. ul4-ul4-e am3-tum2 lu2 i3-zu-am3
>>Q000348 084
85. gu4 dab5-ba-ni tur3 amasz-e am3-si
>>Q000348 085
86. guru7-du6-ra-ni gu2 am3-gur-gur
>>Q000348 086
87. ul4-ul4-la szita2 tag-ga-na sag2 mu-un-ne-du11
>>Q000348 087
88. dumu na gu5-li na szir3-ru edin-lil2-la2
>>Q000348 088
89. igi-ni-sze3 i3-tusz inim mu-un-da-ab-be2
>>Q000348 089
90. u4-bi-a nin-e sza3-ga-ni a-na am3-de6
>>Q000348 090
91. ku3 {d}inanna-ke4 sza3-ga-ni a-na am3-de6
>>Q000348 091
92. um-ma {d}bi-lu-lu ug5-ge-de3 sza3-ga-ni am3-de6
>>Q000348 092
93. nitalam ki ag2-ga2-ni {d}dumu-zi-{d}ama-uszumgal-an-na-ra
>>Q000348 093
94. ki-nu2 du10-du10-ge-de3 sza3-ga-ni nam-de6
>>Q000348 094
95. nin-gu10 {d}bi-lu-lu edin-lil2-la2 ba-an-[...]
>>Q000348 095
96. dumu-ni gir2-gir2-e lil2-la2-a-bi bi2-in-[...]
>>Q000348 096
97. dumu na gu5-li na szir3-ru edin-lil2-la2 [...]
>>Q000348 097
98. ku3 {d}inanna-ke4 esz2-dam-ma ba-ni-in-ku4 [...]
>>Q000348 098
99. ki-tusz-a ba-e-gub nam mu-ni-ib-tar-re
>>Q000348 099
100. gen-na ba-ug5-ge-en na-nam-ma-am3 mu-zu ga-ba-da-ha-lam-e
>>Q000348 100
101. {kusz}ummu a sed nig2 edin-na he2-me-en
>>Q000348 101
102. dumu-ni gir2-gir2-re e-ne-bi-da
>>Q000348 102
103. {d}udug edin-na {d}lamma edin-na he2-em-ma-da-me-esz-am3
>>Q000348 103
104. dumu na gu5-li na szir3-ru edin-lil2-la2
>>Q000348 104
105. edin-na ha-mu-ni-ib2-du zid2 hu-mu-ni-ib2-SZID-e
>>Q000348 105
106. gurusz edin-na du a ub-ta-an-bala-bala zid2 ub-ta-an-dub-dub
>>Q000348 106
107. {d}udug edin-na {d}lamma edin-na
>>Q000348 107
108. [...] sed-a hu-mu-ni-ib-be2 dub-a hu-mu-ni-ib-be2
>>Q000348 108
109. ki sa-ha-a-na edin-na hu-mu-un-gal2
>>Q000348 109
110. um-ma {d}bi-lu-lu sza3-ga-ni hu-mu-hul2-le
>>Q000348 110
111. i3-ne-esz2 {d}utu u4 ne ur5 he2-en-na-nam
>>Q000348 111
112. {kusz}ummu a sed nig2 edin-na i3-me
>>Q000348 112
113. dumu-ni gir2-gir2-re e-ne-bi-da
>>Q000348 113
114. {d}udug edin-na {d}lamma edin-na im-ma-an-da-an-me-esz-am3
>>Q000348 114
115. dumu na gu5-li na szir3-ru edin-lil2-la2
>>Q000348 115
116. edin-na mu-ni-ib2-gen zid2 mu-ni-ib-SZID-e
>>Q000348 116
117. gurusz edin-na du a ub-ta-an-bala-bala zid2 ub-ta-an-dub-dub
>>Q000348 117
118. {d}udug edin-na {d}lamma edin-na
>>Q000348 118
119. [...] sed-a mu-ni-ib-be2 dub-a mu-ni-ib-be2
>>Q000348 119
120. ki sa-ha-a-na edin-na mu-un-gal2 [...]
>>Q000348 120
121. um-ma {d}bi-lu-lu sza3-ga-ni mu-hul2-e
>>Q000348 121
122. {d}inanna-ke4 gurusz ki-e szu mu-[...]
>>Q000348 122
123. {d}dumu-zi ki-e szu mu-[...]
>>Q000348 123
124. szu du3-a-ni [...]
>>Q000348 124
$ 11 lines broken
136. [...] SZE3 [...] mu-na-il2
>>Q000348 136
137. [...]-ba-sze3 buru5-habrud{muszen}-e nam il2
>>Q000348 137
138. ki-ulutim2 {d}dumu-zi-da-sze3 buru5-habrud{muszen}-e [...]
>>Q000348 138
139. tu{muszen}-gin7 ab-lal3-ba ni2-bi-a ad-e-esz ba-ni-ib2-gi4
>>Q000348 139
140. buru5-habrud{muszen}-e a2-bur2-ba ad-e-esz ba-ni-ib-gi4
>>Q000348 140
141. lugal-gu10 ama-ni {d}dur7-tur-ra-am3 i3-hul2-le
>>Q000348 141
142. {d}dumu-zi-de3 ama-ni {d}dur7-tur-ra-am3 i3-hul2-le
>>Q000348 142
143. in-nin-gu10 u3-tu-da kuara{ki}
>>Q000348 143
144. ki-sikil amar sig7-ga men-bi
>>Q000348 144
145. u6 di nig2-me-gar sag ge6-ga
>>Q000348 145
146. e-ne du11-du11 i-lu akkil du11-du11
>>Q000348 146
147. nam-szita du11-du11 lugal-la [...]
>>Q000348 147
148. {d}gesztin-an-na-ke4 nin [...]
>>Q000348 148
149. A AN SUD KID [...]
>>Q000348 149
150. ki-sikil u6 di [...]
>>Q000348 150
151. {d}gesztin-an-na-ke4 [...] mi-ni-[...]
>>Q000348 151
152. nu-gig-e szu [...]-ne-ne szu-a mi-ni-TUR?
>>Q000348 152
153. [...] NI [...]-ba tesz2-bi ba-ra-ga2-ga2
>>Q000348 153
154. [...] ka NI [...] ba-an-ta-gi4-gi4
>>Q000348 154
155. i-lu za-ra i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 155
156. [...] szesz-e ge26 i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 156
157. [...] i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 157
158. e2 a-ra-li-a i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 158
159. du6-szuba-a i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 159
160. bad3-tibira{ki}-a i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 160
161. ki nam-sipa-da i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 161
162. in-nin mu-u4-na-ni ne-nam ib2-da-sa2
>>Q000348 162
163. ku3 ga-sza-an-an-na su8-ba {d}dumu-zi ne-nam ib-da-sa2
>>Q000348 163
164. ki-nu2 ze2-ze2-ba in-nin-ra
>>Q000348 164
165. szu gar gi4-a ga-sza-an-an-na-ra? szu-a ba-na-an-si
>>Q000348 165
166. i-lu za-ra i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 166
167. i-lu za-ra i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 167
168. ki-ulutim2 i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 168
169. edin-na {d}dumu-zi i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 169
170. e2 a-ra-li-a i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 170
171. du6-szuba-a i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 171
172. bad3-tibira{ki}-a i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 172
173. ki nam-sipa-da i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
>>Q000348 173
174. {d}dumu-zi ne-nam ib2-da-sa2-e szu gar gi4-a
>>Q000348 174
175. {d}bi-lu-lu ug5-ga
>>Q000348 175
176. {d}inanna ib2-da-sa2
177. u3-lil2-la2 {d}inanna-kam
>>Q000348 176
177. u3-lil2-la2 {d}inanna-kam
>>Q000348 177
Update made on 2016-01-03 at 09:09:13 by Dahl, Jacob L. for Dahl, Jacob L.
&P469529 = CDLI Literary 000348 (Inanna and Bilulu) composite
#atf: lang sux
@object composite text
@surface a
1. edin-na {d}dumu-zi-gu10 i-lu za-ra i-lu za-ra i-lu balag? mu-un-da-sa2-sa2
2. e2 a-ra-li mu-un-da-sa2-sa2
3. bad3-tibira{ki} mu-un-da-sa2-sa2
4. du6-szuba-a mu-un-da-sa2-sa2
5. ki nam-sipa-da mu-un-da-sa2-sa2 amasz {d}dumu-zi-da-ka [...]
6. sipa lu2 [...]
7. [...]
8. [...] {d}dumu-zi
9. [...]
10. [...]
11. [...]
12. [...]-mu-un
13. [...]
14. [...] giri17-zal-gu10
15. [...] gar-ra
16. [...] UG
17. [...] KA?
18. [...]
19. [...]
20. [...]
21. [...]
22. [...]
23. [...]-la mu-da-[...]-ba-e i-si-isz [...] MU [...]
24. [...]
25. [...] giri17-zal-la-ke4 [...]
26. [...] NE [...] ad-e-esz [...] gi4
27. {d}dumu-zi ka ku3 igi sa6-sa6 i-si-isz-bi mu-un-kusz2-u3
28. ka ku3 igi sa6-sa6 i-si-isz-bi mu-un-kusz2-u3
29. gurusz? nitalam u3-mu-un zu2?-lum
30. [...] {d}dumu-zi-de3 mu-un-kusz2-u3 i-si-isz-bi mu-un-kusz2-u3
31. ku3 {d}inanna-ke4 [...]
32. SZID NIG2 nam MUNUS [...] NE [...] NIG2 nam-[...]
33. in-nin lu2 gar-ra [...] gar-ra [...]
34. ki-sikil {d}inanna lu2 gar-ra [...]
35. ama5 ama ugu-na-ka mu-un-|DU.DU|
36. e a-ra-zu sun5-sun5 mu-un-na-su8-ug
37. a [...] ama-gu10 da-[...]-dib amasz-sze3 ga-ma-e-da-gen
38. ama-gu10 ga-sza-an-gal-e da-[...]-dib amasz-sze3 ga-ma-e-da-gen
39. a-a-gu10 ma-ra-bu7 sun5-na ga-da-[...]-dib
40. {d}suen ma-ra-bu7 sun5-na ga-da-[...]-dib
41. dumu ama ugu-ni kin-gi4-a-gin7 ama5-ta im-ma-ta-e3
42. ama ga-sza-an-gal-e kin-gi4-a-gin7 ama5-ta im-ma-ta-e3
43. nin-gu10 gal mu-un-zu gal in-ga-an-tum2-mu
44. ku3 {d}inanna-ke4 gal mu-un-zu gal in-ga-an-tum2-mu
45. kasz u4 re u4 su3-ra2 dur2-ru-na-bi-a
$ 19 lines broken
65. [...] amasz-ta [...]
66. [...]
67. e2 um-ma {d}bi-lu-lu-sze3 [...]
68. ki-bi-a sipa sag-a ra [...]
69. {d}dumu-zi sag-a ra
70. {d}ama-uszumgal-an-na sag-a ra
71. udu lugal-ga2 {d}dumu-zi-da-ke4 edin-na [...]
72. {d}inanna {lu2}sipa nu-me-a
73. udu lugal-ga2 za3-ba mu-un-gi4-gi4
74. nin-e nitalam-ni-ir szir3 mu-un-szi-ib2-u3-tu szir3 mu-un-szi-ib-dim2-e
75. ku3 {d}inanna-ke4 {d}dumu-zi-ra szir3 mu-un-szi-ib2-u3-tu szir3 mu-un-szi-ib-dim2-e
76. mu-lu nu2 su8-ba mu-lu nu2 en-nu-ug3-ba me-gub
77. {d}dumu-zi mu-lu nu2 en-nu-ug3-ba me-gub
78. {d}ama-uszumgal-an-na mu-lu nu2 en-nu-ug3-ba me-gub
79. {d}utu-da gub-ba DI-ga2 en-nu-ug3-ba me-gub
80. ge6-da nu2-nu2 DI-ga2 en-nu-ug3-ba me-gub
81. u4-bi-a um-ma {d}bi-lu-lu
82. bur-szu-ma nin ni2-te-na-ka
83. dumu-ni gir2-gir2-e lu2 dili-am3
84. ul4-ul4-e am3-tum2 lu2 i3-zu-am3
85. gu4 dab5-ba-ni tur3 amasz-e am3-si
86. guru7-du6-ra-ni gu2 am3-gur-gur
87. ul4-ul4-la szita2 tag-ga-na sag2 mu-un-ne-du11
88. dumu na gu5-li na szir3-ru edin-lil2-la2
89. igi-ni-sze3 i3-tusz inim mu-un-da-ab-be2
90. u4-bi-a nin-e sza3-ga-ni a-na am3-de6
91. ku3 {d}inanna-ke4 sza3-ga-ni a-na am3-de6
92. um-ma {d}bi-lu-lu ug5-ge-de3 sza3-ga-ni am3-de6
93. nitalam ki ag2-ga2-ni {d}dumu-zi-{d}ama-uszumgal-an-na-ra
94. ki-nu2 du10-du10-ge-de3 sza3-ga-ni nam-de6
95. nin-gu10 {d}bi-lu-lu edin-lil2-la2 ba-an-[...]
96. dumu-ni gir2-gir2-e lil2-la2-a-bi bi2-in-[...]
97. dumu na gu5-li na szir3-ru edin-lil2-la2 [...]
98. ku3 {d}inanna-ke4 esz2-dam-ma ba-ni-in-ku4 [...]
99. ki-tusz-a ba-e-gub nam mu-ni-ib-tar-re
100. gen-na ba-ug5-ge-en na-nam-ma-am3 mu-zu ga-ba-da-ha-lam-e
101. {kusz}ummu a sed nig2 edin-na he2-me-en
102. dumu-ni gir2-gir2-re e-ne-bi-da
103. {d}udug edin-na {d}lamma edin-na he2-em-ma-da-me-esz-am3
104. dumu na gu5-li na szir3-ru edin-lil2-la2
105. edin-na ha-mu-ni-ib2-du zid2 hu-mu-ni-ib2-SZID-e
106. gurusz edin-na du a ub-ta-an-bala-bala zid2 ub-ta-an-dub-dub
107. {d}udug edin-na {d}lamma edin-na
108. [...] sed-a hu-mu-ni-ib-be2 dub-a hu-mu-ni-ib-be2
109. ki sa-ha-a-na edin-na hu-mu-un-gal2
110. um-ma {d}bi-lu-lu sza3-ga-ni hu-mu-hul2-le
111. i3-ne-esz2 {d}utu u4 ne ur5 he2-en-na-nam
112. {kusz}ummu a sed nig2 edin-na i3-me
113. dumu-ni gir2-gir2-re e-ne-bi-da
114. {d}udug edin-na {d}lamma edin-na im-ma-an-da-an-me-esz-am3
115. dumu na gu5-li na szir3-ru edin-lil2-la2
116. edin-na mu-ni-ib2-gen zid2 mu-ni-ib-SZID-e
117. gurusz edin-na du a ub-ta-an-bala-bala zid2 ub-ta-an-dub-dub
118. {d}udug edin-na {d}lamma edin-na
119. [...] sed-a mu-ni-ib-be2 dub-a mu-ni-ib-be2
120. ki sa-ha-a-na edin-na mu-un-gal2 [...]
121. um-ma {d}bi-lu-lu sza3-ga-ni mu-hul2-e
122. {d}inanna-ke4 gurusz ki-e szu mu-[...]
123. {d}dumu-zi ki-e szu mu-[...]
124. szu du3-a-ni [...]
$ 11 lines broken
136. [...] SZE3 [...] mu-na-il2
137. [...]-ba-sze3 buru5-habrud{muszen}-e nam il2
138. ki-ulutim2 {d}dumu-zi-da-sze3 buru5-habrud{muszen}-e [...]
139. tu{muszen}-gin7 ab-lal3-ba ni2-bi-a ad-e-esz ba-ni-ib2-gi4
140. buru5-habrud{muszen}-e a2-bur2-ba ad-e-esz ba-ni-ib-gi4
141. lugal-gu10 ama-ni {d}dur7-tur-ra-am3 i3-hul2-le
142. {d}dumu-zi-de3 ama-ni {d}dur7-tur-ra-am3 i3-hul2-le
143. in-nin-gu10 u3-tu-da kuara{ki}
144. ki-sikil amar sig7-ga men-bi
145. u6 di nig2-me-gar sag ge6-ga
146. e-ne du11-du11 i-lu akkil du11-du11
147. nam-szita du11-du11 lugal-la [...]
148. {d}gesztin-an-na-ke4 nin [...]
149. A AN SUD KID [...]
150. ki-sikil u6 di [...]
151. {d}gesztin-an-na-ke4 [...] mi-ni-[...]
152. nu-gig-e szu [...]-ne-ne szu-a mi-ni-TUR?
153. [...] NI [...]-ba tesz2-bi ba-ra-ga2-ga2
154. [...] ka NI [...] ba-an-ta-gi4-gi4
155. i-lu za-ra i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
156. [...] szesz-e ge26 i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
157. [...] i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
158. e2 a-ra-li-a i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
159. du6-szuba-a i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
160. bad3-tibira{ki}-a i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
161. ki nam-sipa-da i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
162. in-nin mu-u4-na-ni ne-nam ib2-da-sa2
163. ku3 ga-sza-an-an-na su8-ba {d}dumu-zi ne-nam ib-da-sa2
164. ki-nu2 ze2-ze2-ba in-nin-ra
165. szu gar gi4-a ga-sza-an-an-na-ra? szu-a ba-na-an-si
166. i-lu za-ra i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
167. i-lu za-ra i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
168. ki-ulutim2 i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
169. edin-na {d}dumu-zi i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
170. e2 a-ra-li-a i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
171. du6-szuba-a i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
172. bad3-tibira{ki}-a i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
173. ki nam-sipa-da i-lu za-ra i-lu du5-mu-ri-ib-du11
174. {d}dumu-zi ne-nam ib2-da-sa2-e szu gar gi4-a
175. {d}bi-lu-lu ug5-ga
176. {d}inanna ib2-da-sa2
177. u3-lil2-la2 {d}inanna-kam

Total 2 record(s)

This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.