Update made on 2018-01-09 at 19:33:22 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P345806 = OECT 05, 25
#link: def A = Q000568
#link: def B = Q000566
#link: def C = Q000584
&P345806 = CDLI Literary 000566, ex. 007 & 000584, ex. 006
#atf: lang sux
@prism
@face a
@object prism
@surface a1
1. [{disz}lugal-ibila]-ra u3-na-du11
>>C 1
>>Q000584 001
2. [{disz}inim-{d}]inanna#-ke4# na-ab-be2-a
>>C 2
3. [eme-gir15-sze3] gu2-zu na-an-szub-be2-en
>>C 3
>>Q000584 002
3. [eme-gi-sze3] gu2-zu na-an-szub-be2-en
>>Q000584 003
4. [2(disz)-kam-ma]-sze3 eme!(KA) si sa2-bi lu2 mu-e-szi-in-gi4-gi4#
>>C 4
>>Q000584 004
5. [...] he2-gal2
>>C 4a
>>Q000584 004a
6. [lu2-tur igi-zu-sze3 al?-du?]-ru-nam#
>>C 5
>>Q000584 005
7. e2#-[dub-ba-a-ta] na-ab-ta#-e3
>>C 6
>>Q000584 006
8. na-an#-ga#-[ma] lu2# na-me# [lul] i#-ri#-ib-se3-ge5
>>C 7
>>Q000584 007
9. ugu ad#-[da-na-sze3 ga-am3-gen a-ra]-ab-e-a
>>C 8
>>Q000584 008
10. en#-na# [geszkim ge26-e u3] za#-e# NE#-en-de2-en
>>C 9
>>Q000584 009
11. lu2# mu#-[e-szi-in]-gi4-gi4-a
>>C 10
>>Q000584 010
12. [lu2]-tur szu# nam#-ba-e-bar-re-en
>>C 11
>>Q000584 011
13. lu2#-tur silim-ma-ni ad-da-[x] KA-za in-tuku
>>C 12
>>Q000584 012
14. a-ma-[ru]-kam
>>C 12
>>Q000584 012
15. {d}utu lugal-mu-ur2# di-ku5 mah# an# ki
>>B 1
>>Q000566 001
16. sag-en3#-tar kalam#-[ma ka-asz] mu#-un#-bar#-bar-re
>>B 2
>>Q000566 002
17. dingir zi lu2 ti-le#-[de3 ki-ag2 a-ra]-zu# gesz-tuku#
>>B 3
>>Q000566 003
18. arhusz su3 sza3# gur#-ru# mu-un-zu#-a#
>>B 4
>>Q000566 004
19. nig2-si-sa2 ki-ag2# nig2-zi# [bar]-tam#-me NE u3#?-na#?-du11#?
>>B 5
>>Q000566 005
20. su6-mu2 dumu# {d#}nin#-gal# su6# {na4#}za#-gin3# x-x-x
>>B 6
>>Q000566 006
21. tak4 si-gar [an ki] x zalag ga2#-ga2#
>>B 7
>>Q000566 007
22. en [sag-kal asza-a-ni pa e3-a] nam#-mah-a-ni za3 nu-di
>>B 8
>>Q000566 008
23. ur-sag [dumu {d}nin-gal-e] tu#?-[da] me# sag-kesz2 ur4#?-ur4#?
>>B 9
>>Q000566 009
24. dingir# zi [nun nam tar-tar]-x? [a-a sag-ge6]-ga lugal-mu#-ur2
>>B 10
>>Q000566 010
25. [{disz}{d}suen-i-din-nam lugal larsa{ki}-ma] arad#-zu na-ab-be2-a
>>B 11
>>Q000566 011
26. [iri-zu larsa{ki}-ma sza3-ge pa3-da-zu nig2]-gig#-ga im-ma-an#-ak
>>B 12
>>Q000566 012
27. [sila dagal eszemen u4 zal-zal-la si-ga im-ma-an]-x
>>B 13
>>Q000566 013
28. [erin2 sa6-ga-zu gu2 gar]-gar#-ra#-ni# gi#-[gi-sig-ga-gin7 si-il-si-le-de3 ba-an-til-le-esz]
>>B 14
>>Q000566 014
29. gurusz#-[zu sze u4 a2-ba]-x bi2-in-x [ba-an-szab-esz] gurun? gibil#?-gin7# mu-[...]-ru#?-usz
>>B 15
>>Q000566 015
30. un#-[ga2 alan im-gin7] im#-ma#-ab?-gul#?-lu#?-[usz ni2-bi-a ba-an-til-le]-x
>>B 16
>>Q000566 016
31. [di4-di4-la2 ur2] ama#-bi-ta u4 hul ba#-an#-da#-kar#-[re-esz]
>>B 17
>>Q000566 017
32. [un-ga2 igi hur]-re# musz3-bi ba-an-kur2-re#?-[esz]
>>B 18
>>Q000566 018
33. erin2# ka#-[an-sza-sza] szu# bar-ra kalam zi3-gin7# U4 x
>>B 19
>>Q000566 019
34. szul {d}utu# iri#-[za] larsa#{ki}-ma lu2 kur2#-gin7 bar-ta ba-da#-gub
>>B 20
>>Q000566 020
35. kur elam{ki}-ma# [buru5?]{muszen}-gin7 mah-bi# ad6-a nu-zu-la
>>B 21
>>Q000566 021
36. su-bir4{ki} muru13# dugud-da dingir-re-e-ne ni2-te-ga2 nu-zu#-a
>>B 22
>>Q000566 022
37. ma#-da-bi nu-ub-ta-ba? x x nu-gal2-la
>>B 23
>>Q000566 023
38. lu2-su-e ki# dingir-re-e-ne#-ke4 nu#-gig lukur nu-mu-da-il2#-e#
>>B 24
>>Q000566 024
39. erin2-a-ni u2-gin7 lu-lu-a numun-a-ni dagal-la
>>B 25
>>Q000566 025
40. za-lam-gar ti-la ki dingir#-re#-e#-ne-ke4# nu#-zu-a
>>B 26
>>Q000566 026
41. u2-ma#-am-gin7-nam# u5-a# zi3#-esza#? siskur2# nu-mu#-un-zu#?-a#?
>>B 27
>>Q000566 027
42. nam#-tar hul-gal2# a2#-sag3 nig2-gig#-ga# nu-mu#-un#-na-te#-[ga2]
>>B 28
>>Q000566 028
43. lu2 MU-AN-SAL#-LA-bi# nig2-gig-ga#? i3-gu7#-e ugnim# silim#-ma#
>>B 29
>>Q000566 029
44. mu-imin-kam-ma-ta# iri-ga2 me3 szen#-szen# ba#?-an-tuku usz2 a2!-bi# nu-ga2-ga2
>>B 30
>>Q000566 030
45. eden-na ur-mah# lu2#? gu7-e nu-mu-ni-ib-la2-e#
>>B 31
>>Q000566 031
46. dingir KA sa6#-sa6-ge# nu-zu-a ga2-e im-ma-an-ak-en#
>>B 32
>>Q000566 032
47. dingir gal-gal-e-ne# siskur2# u4-szu2-usz-e al-gub-be2-en KA sa6-sa6-ge-mu mah-am3
>>B 33
>>Q000566 033
48. szul {d}utu nam-bi-sze3 iri#-zu# larsa{ki}-ma igi zi bar-mu-un#-szi-ib#
>>B 34
>>Q000566 034
49. a# iri-zu du11-ga-ba-ab#
>>B 35
>>Q000566 035
50. a esz3? x x du11-ga-ab
>>B 36
>>Q000566 036
51. arhusz su3# [larsa]{x}-ma# szu te-ba-ab
>>B 37
>>Q000566 037
52. nig2-gig-ga# ak#-bi# en3# tar#-bi-ma
>>B 38
>>Q000566 038
53. iri# larsa#[{ki}-ma] x x na#-an-ta-szub-e#
>>B 39
@face b
>>Q000566 039
@surface a2
1. [...] nig2#-gig#-ga# ki# larsa#[{ki}-ma] [...]
>>B 40
>>Q000566 040
2. x husz#-a sza3# larsa{ki}-ma-ka szu# x [...]
>>B 41
>>Q000566 041
3. un# tak4#-a#-bi szu nam-usz2-e# ba#-e#-szub#-bu#-[de3]
>>B 42
>>Q000566 042
4. [he2-til-le-esz] numun-bi-e [he2-mah]
>>B 43
>>Q000566 043
5. [lu2? tak4]-a-bi ka-tar-zu# he2-si-il#-[le]
>>B 44
>>Q000566 044
6. u3# ga2#-e ni2#-te#-ga2#-mu-usz nam-ti x-[mu-na-ab]
>>B 45
>>Q000566 045
7. zi# su3#-u4 gal2# nig2-ba-e-esz2 ba-mu-[na-ab]
>>B 46
$ blank line
>>Q000566 046
$ blank space
8. lugal-mu-ra u3-na#-[a-du11]
>>A 1
>>Q000568 001
9. {d}ri-im#-{d}suen en3#-tar# banda3#{da} sza3# {d}en-lil2-la2-ke4# x x [...]
>>A 2
>>Q000568 002
10. sipa zi un szar2-ra tum2-tum2-mu-de3 en gal# [{d}nin-urta-ke4] zi#-de3#-esz#?-e [pa3-da]
>>A 3
>>Q000568 003
11. gesztu2# dagal# igi#-gal2-bi diri-ga nig2-nam# kin#?-kin#
>>A 4
>>Q000568 004
12. ad#-gi4#-gi4# umusz#-bi sze23?-sze12 nig2-su3-ra2-bi#-sze3# [igi nu-bar-re]
>>A 5
>>Q000568 005
13. di#-ku5# [nig2]-gi#-na# {d}utu-gin7 lu2 zi-de3-esz# ki#-[ag2]
>>A 6
>>Q000568 006
14. u3#-ne-de3-[dah]
>>A 7
>>Q000568 007
15. [sza3]-x-x ma#-da-bi dagal#-la# ur#-sag szu-gar-[gi4 iri ki-x]
>>A 8
>>Q000568 008
16. [am du7-du7] sag10# me3# szen#-szen#-na# ur-sag# x [sag-il2]
>>A 9
>>Q000568 009
17. lipisz# tuku ki-us2-sa#-gi4 a-ba#-bi# gi4#?-[gi4-da nu-zu]
>>A 10
>>Q000568 010
18. nir-gal2-e igi-ni-sze3# lu2 nu-[gub-bu a2-gal2 nu-si-sa2]
>>A 11
>>Q000568 011
19. nun# sag# mah# u3#-[ma-ni sa2-sa2 ud5-sag nam-lugal]
>>A 12
>>Q000568 012
20. kal-ga a-RU-ub {gesz}tukul# lu2#? [kur2-ra-ke4 kesz2-di nam-ra]
>>A 13
>>Q000568 013
21. dumu tu-da en {d}nergal#-[ta sza3-ta nam-gal-ta]
>>A 14
>>Q000568 014
22. u3-ne-[de3-pesz]
>>A 15
>>Q000568 015
23. [x nin]-sza3#-ta-pa3#-da# {munus}[dub-sar]
>>A 16
>>Q000568 016
24. [NIN-dingir {d}mes-lam-ta]-e3#?-[a]
>>A 17
>>Q000568 017
25. [dumu] {d#}suen#-[ka-szi]-id# lugal# unu#[{ki}-ga]
>>A 18
26. [x]
>>A 19
>>Q000568 018
26. [...]
>>Q000568 019
27. [larsa{ki}] iri# [hur-sag]-gin7# il2-la a2#?-[bi sa2 x]
>>A 20
>>Q000568 020
28. [inim an {d}]en#-lil2#-la2#-ta mu-un-da-zi#-ga?-ta? [a2 x mu]-un-dab-be2#?
>>A 21
>>Q000568 021
29. x unu#?[{ki}]-ga# iri# ud5#-sag# kur-kur-ra-ke4 am#-gin7# si# tu11#-tu11#
>>A 22
>>Q000568 022
30. a2# mah#-zu# lugal#-[bi] e#-ne-bi [hul-bi mu-un-dab5]
>>A 23
>>Q000568 023
31. ugu# nam#-lu2-u8-lu-bi szu# gar x-im-[gar-ra] x x-[ga szum2]-x-[x]
>>A 24
>>Q000568 024
32. sag# dumu ga-[gin7] [...] usz2 nu-mu-un-e3#-[a nig2-gig-ga nu-mu-un-ak]
>>A 25
>>Q000568 025
33. nam-lu2#-u18-[lu]-bi [ku6-gin7] a# [lu]-ga# szub#-[ba-bi u4-sze3 mu-ni-in-tak4]
>>A 26
>>Q000568 026
34. ur#-sag# {gesz}tukul-e# igi-zu#-[sze3 im-mi]-ga-gub szu sa2 am3-mi#-[du11]
>>A 27
>>Q000568 027
35. nam#-usz2-a mu-da-[kar-re-esz] ka#-tar#-zu# he2#-si-il#-[le-esz]
>>A 28
>>Q000568 028
36. unu{ki}-ga-a geszkim#?-[bi] hul2#-la#? mu#-un#-ku4# i-{d#}utu#-[bi] mu#-un#-[e3]
>>A 29
>>Q000568 029
37. nu-siki nu-mu-un-kusz# x x u2#-a# lu-lu mu-un#-[gar] u2-sal# mu#-un#-dur2#-ru#-ne-[...]
>>A 30
>>Q000568 030
38. [u4]-szu2-usz-e un# kur-kur bar#-bi#-ta# zu2# im-mi-gub
>>A 31
>>Q000568 031
39. mu sa6-ga-zu sza3-la2-[su3-me-esz] kur#-kur im-gen-[na]
>>A 32
>>Q000568 032
40. [u4]-ul-li2#-a-ta lugal [za]-e#-gin7#? me3? a-ba-a igi# mu#-ni-du8#-a?
>>A 33
>>Q000568 033
41. [ur5]-sze3#-am3 {d}utu e2-babbar-ra-ka u4 nam#-ti#-la# mu-un-[KU-x]
>>A 34
>>Q000568 034
42. [e-ne-esz2 ga2-a-ra igi zi bar-mu-un-szi-ib ka]-ba-zu# [kukku2 hu-mu-un-zalag-ge]
>>A 35
>>Q000568 035
43. mu-5(disz)-kam-ma iri-ga2 nu#-me-a sag#-gin7# im-ma#-an#-ti# lu2# gesztu2 nu#-tuku#
>>A 36
>>Q000568 036
44. sag#-sag3-zu#-e musz3#-me?-ga2# ba#-ni-kur2 su#-mu-ug GAM-GAM-e# im#-lah5
>>A 37
>>Q000568 037
45. nig2#-me-gar szu-mu da-lam#? im#-ib2#-ra# KA ab#-bi#-mu nu-zu#
>>A 38
>>Q000568 038
46. nam#-ab#-ba u4#-ba# ti#-la-gin7 banda3{da} tak4#-a ama5#-mu# ba-ab-bir#-[bir]
>>A 39
>>Q000568 039
47. muszen# gesz-bur2-ra dab5#-ba-bi-gin7 amar-bi gud3!-ta ba-ni-x-[sikil-a]
>>A 40
>>Q000568 040
48. [dumu]-dumu-mu bar-bi# al-bir-bir-re lu2# kin# ak-de3 la#-ba#-[an]-tuku
>>A 41
$ blank line
@face c
>>Q000568 041
$ blank space
@surface a3
1. [sig4-mu] la#-la-bi nu-mu-un-gi4-gi4-[a tu{muszen}-gin7 sze mi-ni-ib-sza4]
>>A 42
>>Q000568 042
2. [ninda gu7-mu i-si-isz-bi] mu#-un#-la2#-la2# ur5#-sze3# [nu-te-en-te-en]
>>A 43
>>Q000568 043
3. [zi-in-BU nig2]-gig#-ga im-ma-da-du11#? [sikil du3-a-sze3 ba-an-ku4]
>>A 44
>>Q000568 044
4. [ki-mu] sag#-ga2# bi2#-ib-gub-be2-en
>>A 45
>>Q000568 045
5. nig2#-[szu-a gizzal ak-ab]
>>A 46
>>Q000568 046
6. [tug2 geme2]-mu la#-ba-dim2# TUG2? im#-ma#-mu4 a-ba# [inim hu-mu-ri-du11]
>>A 47
>>Q000568 047
7. [er2 a]-x-[ra-zu ga2] im-ma-an-szir3# ga2#-ra# x-[ma-an-dur2-nu]
>>A 48
>>Q000568 048
8. [u4 nam-lu2-ulu3 la]-ba#-ni#-ul4#-la#-BA nam#-ti#? [nu-du10-ga KA-mu la-ba]-[...]
>>A 49
>>Q000568 049
9. [e-ne-esz2 an {d}en-lil2] ni#-ib#-[du11] TUKU [...] [kur za3-til-la-bi-sze3 szu-zu-sze3 mu-un-gar]
>>A 50
>>Q000568 050
10. [zabala{ki} ki-tusz-gin7 bad3{ki}] iri#{ki#}-mu gal# [...]
>>A 51
>>Q000568 051
11. [iri lu2-ulu3?-gin7 ki-tusz na]-me# nu-du10 igi iri#-mu#-x [hu-mu-un-du8?]
>>A 52
>>Q000568 052
12. [...] e2#-mes-lam# dingir min-[a-bi du11-mu-na-ab ka-tar-zu he2-si-il-le]
>>A 53
>>Q000568 053
13. [x]
>>A 54
>>Q000568 054
14. [...] im#-mi-in-du11 [KA] hu-mu-un-na#-du7
>>A 55
>>Q000568 055
15. [ur5-zu gesztu2 tuku]-bi-am3 inim-mu usz? hu#?-mu#-un#-us2-en
>>A 56
>>Q000568 056
16. [...] x-mu-un-[x]-x [...] x x x x x-me-en
>>A 57
>>Q000568 057
$ (rest not transliterated)
Update made on 2015-02-22 at 17:00:46 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P345806 = OECT 05, 25
#link: def A = Q000568
#link: def B = Q000566
#link: def C = Q000584
#atf: lang sux
@prism
@face a
1. [{disz}lugal-ibila]-ra u3-na-du11
>>C 1
2. [{disz}inim-{d}]inanna#-ke4# na-ab-be2-a
>>C 2
3. [eme-gir15-sze3] gu2-zu na-an-szub-be2-en
>>C 3
4. [2(disz)-kam-ma]-sze3 eme!(KA) si sa2-bi lu2 mu-e-szi-in-gi4-gi4#
>>C 4
5. [...] he2-gal2
>>C 4a
6. [lu2-tur igi-zu-sze3 al?-du?]-ru-nam#
>>C 5
7. e2#-[dub-ba-a-ta] na-ab-ta#-e3
>>C 6
8. na-an#-ga#-[ma] lu2# na-me# [lul] i#-ri#-ib-se3-ge5
>>C 7
9. ugu ad#-[da-na-sze3 ga-am3-gen a-ra]-ab-e-a
>>C 8
10. en#-na# [geszkim ge26-e u3] za#-e# NE#-en-de2-en
>>C 9
11. lu2# mu#-[e-szi-in]-gi4-gi4-a
>>C 10
12. [lu2]-tur szu# nam#-ba-e-bar-re-en
>>C 11
13. lu2#-tur silim-ma-ni ad-da-[x] KA-za in-tuku
>>C 12
14. a-ma-[ru]-kam
>>C 12
15. {d}utu lugal-mu-ur2# di-ku5 mah# an# ki
>>B 1
16. sag-en3#-tar kalam#-[ma ka-asz] mu#-un#-bar#-bar-re
>>B 2
17. dingir zi lu2 ti-le#-[de3 ki-ag2 a-ra]-zu# gesz-tuku#
>>B 3
18. arhusz su3 sza3# gur#-ru# mu-un-zu#-a#
>>B 4
19. nig2-si-sa2 ki-ag2# nig2-zi# [bar]-tam#-me NE u3#?-na#?-du11#?
>>B 5
20. su6-mu2 dumu# {d#}nin#-gal# su6# {na4#}za#-gin3# x-x-x
>>B 6
21. tak4 si-gar [an ki] x zalag ga2#-ga2#
>>B 7
22. en [sag-kal asza-a-ni pa e3-a] nam#-mah-a-ni za3 nu-di
>>B 8
23. ur-sag [dumu {d}nin-gal-e] tu#?-[da] me# sag-kesz2 ur4#?-ur4#?
>>B 9
24. dingir# zi [nun nam tar-tar]-x? [a-a sag ge6]-ga lugal-mu#-ur2
24. dingir# zi [nun nam tar-tar]-x? [a-a sag-ge6]-ga lugal-mu#-ur2
>>B 10
25. [{disz}{d}suen-i-din-nam lugal larsa{ki}-ma] arad#-zu na-ab-be2-a
>>B 11
26. [iri-zu larsa{ki}-ma sza3-ge pa3-da-zu nig2]-gig#-ga im-ma-an#-ak
>>B 12
27. [sila dagal eszemen u4 zal-zal-la si-ga im-ma-an]-x
>>B 13
28. [erin2 sa6-ga-zu gu2 gar]-gar#-ra#-ni# gi#-[gi-sig-ga-gin7 si-il-si-le-de3 ba-an-til-le-esz]
>>B 14
29. gurusz#-[zu sze u4 a2-ba]-x bi2-in-x [ba-an-szab-esz] gurun? gibil#?-gin7# mu-[...]-ru#?-usz
>>B 15
30. un#-[ga2 alan im-gin7] im#-ma#-ab?-gul#?-lu#?-[usz ni2-bi-a ba-an-til-le]-x
>>B 16
31. [di4-di4-la2 ur2] ama#-bi-ta u4 hul ba#-an#-da#-kar#-[re-esz]
>>B 17
32. [un-ga2 igi hur]-re# musz3-bi ba-an-kur2-re#?-[esz]
>>B 18
33. erin2# ka#-[an-sza-sza] szu# bar-ra kalam zi3-gin7# U4 x
>>B 19
34. szul {d}utu# iri#-[za] larsa#{ki}-ma lu2 kur2#-gin7 bar-ta ba-da#-gub
>>B 20
35. kur elam{ki}-ma# [buru5?]{muszen}-gin7 mah-bi# ad6-a nu-zu-la
>>B 21
36. su-bir4{ki} muru13# dugud-da dingir-re-e-ne ni2-te-ga2 nu-zu#-a
>>B 22
37. ma#-da-bi nu-ub-ta-ba? x x nu-gal2-la
>>B 23
38. lu2-su-e ki# dingir-re-e-ne#-ke4 nu#-gig lukur nu-mu-da-il2#-e#
>>B 24
39. erin2-a-ni u2-gin7 lu-lu-a numun-a-ni dagal-la
>>B 25
40. za-lam-gar ti-la ki dingir#-re#-e#-ne-ke4# nu#-zu-a
>>B 26
41. u2-ma#-am-gin7-nam# u5-a# zi3#-esza#? siskur2# nu-mu#-un-zu#?-a#?
>>B 27
42. nam#-tar hul-gal2# a2#-sag3 nig2-gig#-ga# nu-mu#-un#-na-te#-[ga2]
>>B 28
43. lu2 MU-AN-SAL#-LA-bi# nig2-gig-ga#? i3-gu7#-e ugnim# silim#-ma#
>>B 29
44. mu-imin-kam-ma-ta# iri-ga2 me3 szen#-szen# ba#?-an-tuku usz2 a2!-bi# nu-ga2-ga2
>>B 30
45. eden-na ur-mah# lu2#? gu7-e nu-mu-ni-ib-la2-e#
>>B 31
46. dingir KA sa6#-sa6-ge# nu-zu-a ga2-e im-ma-an-ak-en#
>>B 32
47. dingir gal-gal-e-ne# siskur2# u4-szu2-usz-e al-gub-be2-en KA sa6-sa6-ge-mu mah-am3
>>B 33
48. szul {d}utu nam-bi-sze3 iri#-zu# larsa{ki}-ma igi zi bar-mu-un#-szi-ib#
>>B 34
49. a# iri-zu du11-ga-ba-ab#
>>B 35
50. a esz3? x x du11-ga-ab
>>B 36
51. arhusz su3# [larsa]{x}-ma# szu te-ba-ab
>>B 37
52. nig2-gig-ga# ak#-bi# en3# tar#-bi-ma
>>B 38
53. iri# larsa#[{ki}-ma] x x na#-an-ta-szub-e#
>>B 39
@face b
1. [...] nig2#-gig#-ga# ki# larsa#[{ki}-ma] [...]
>>B 40
2. x husz#-a sza3# larsa{ki}-ma-ka szu# x [...]
>>B 41
3. un# tak4#-a#-bi szu nam-usz2-e# ba#-e#-szub#-bu#-[de3]
>>B 42
4. [he2-til-le-esz] numun-bi-e [he2-mah]
>>B 43
5. [lu2? tak4]-a-bi ka-tar-zu# he2-si-il#-[le]
>>B 44
6. u3# ga2#-e ni2#-te#-ga2#-mu-usz nam-ti x-[mu-na-ab]
>>B 45
7. zi# su3#-ud gal2# nig2-ba-e-esz2 ba-mu-[na-ab]
7. zi# su3#-u4 gal2# nig2-ba-e-esz2 ba-mu-[na-ab]
>>B 46
$ blank line
8. lugal-mu-ra u3-na#-[a-du11]
>>A 1
9. {d}ri-im#-{d}suen en3#-tar# banda3#{da} sza3# {d}en-lil2-la2-ke4# x x [...]
>>A 2
10. sipa zi un szar2-ra tum2-tum2-mu-de3 en gal# [{d}nin-urta-ke4] zi#-de3#-esz#?-e [pa3-da]
>>A 3
11. gesztu2# dagal# igi#-gal2-bi diri-ga nig2-nam# kin#?-kin#
>>A 4
12. ad#-gi4#-gi4# umusz#-bi sze23?-sze12 nig2-su3-ra2-bi#-sze3# [igi nu-bar-re]
>>A 5
13. di#-ku5# [nig2]-gi#-na# {d}utu-gin7 lu2 zi-de3-esz# ki#-[ag2]
>>A 6
14. u3#-ne-de3-[dah]
>>A 7
15. [sza3]-x-x ma#-da-bi dagal#-la# ur#-sag szu-gar-[gi4 iri ki-x]
>>A 8
16. [am du7-du7] sag10# me3# szen#-szen#-na# ur-sag# x [sag-il2]
>>A 9
17. lipisz# tuku ki-us2-sa#-gi4 a-ba#-bi# gi4#?-[gi4-da nu-zu]
>>A 10
18. nir-gal2-e igi-ni-sze3# lu2 nu-[gub-bu a2-gal2 nu-si-sa2]
>>A 11
19. nun# sag# mah# u3#-[ma-ni sa2-sa2 ud5-sag nam-lugal]
>>A 12
20. kal-ga a-RU-ub {gesz}tukul# lu2#? [kur2-ra-ke4 kesz2-di nam-ra]
>>A 13
21. dumu tu-da en {d}nergal#-[ta sza3-ta nam-gal-ta]
>>A 14
22. u3-ne-[de3-pesz]
>>A 15
23. [x nin]-sza3#-ta-pa3#-da# {munus}[dub-sar]
>>A 16
24. [NIN-dingir {d}mes-lam-ta]-e3#?-[a]
>>A 17
25. [dumu] {d#}suen#-[ka-szi]-id# lugal# unu#[{ki}-ga]
>>A 18
26. [x]
>>A 19
27. [larsa{ki}] iri# [hur-sag]-gin7# il2-la a2#?-[bi sa2 x]
>>A 20
28. [inim an {d}]en#-lil2#-la2#-ta mu-un-da-zi#-ga?-ta? [a2 x mu]-un-dab-be2#?
>>A 21
29. x unu#?[{ki}]-ga# iri# ud5#-sag# kur-kur-ra-ke4 am#-gin7# si# tu11#-tu11#
>>A 22
30. a2# mah#-zu# lugal#-[bi] e#-ne-bi [hul-bi mu-un-dab5]
>>A 23
31. ugu# nam#-lu2-u8-lu-bi szu# gar x-im-[gar-ra] x x-[ga szum2]-x-[x]
>>A 24
32. sag# dumu ga-[gin7] [...] usz2 nu-mu-un-e3#-[a nig2-gig-ga nu-mu-un-ak]
>>A 25
33. nam-lu2#-u18-[lu]-bi [ku6-gin7] a# [lu]-ga# szub#-[ba-bi u4-sze3 mu-ni-in-tak4]
>>A 26
34. ur#-sag# {gesz}tukul-e# igi-zu#-[sze3 im-mi]-ga-gub szu sa2 am3-mi#-[du11]
>>A 27
35. nam#-usz2-a mu-da-[kar-re-esz] ka#-tar#-zu# he2#-si-il#-[le-esz]
>>A 28
36. unu{ki}-ga-a geszkim#?-[bi] hul2#-la#? mu#-un#-ku4# i-{d#}utu#-[bi] mu#-un#-[e3]
>>A 29
37. nu-siki nu-mu-un-kusz# x x u2#-a# lu-lu mu-un#-[gar] u2-sal# mu#-un#-dur2#-ru#-ne-[...]
>>A 30
38. [u4]-szu2-usz-e un# kur-kur bar#-bi#-ta# zu2# im-mi-gub
>>A 31
39. mu sa6-ga-zu sza3-la2-[su3-me-esz] kur#-kur im-gen-[na]
>>A 32
40. [u4]-ul-li2#-a-ta lugal [za]-e#-gin7#? me3? a-ba-a igi# mu#-ni-du8#-a?
>>A 33
41. [ur5]-sze3#-am3 {d}utu e2-babbar-ra-ka u4 nam#-ti#-la# mu-un-[KU-x]
>>A 34
42. [e-ne-esz2 ga2-a-ra igi zi bar-mu-un-szi-ib ka]-ba-zu# [kukku2 hu-mu-un-zalag-ge]
>>A 35
43. mu-5(disz)-kam-ma iri-ga2 nu#-me-a sag#-gin7# im-ma#-an#-ti# lu2# gesztu2 nu#-tuku#
>>A 36
44. sag#-sag3-zu#-e musz3#-me?-ga2# ba#-ni-kur2 su#-mu-ug GAM-GAM-e# im#-lah5
>>A 37
45. nig2#-me-gar szu-mu da-lam#? im#-ib2#-ra# KA ab#-bi#-mu nu-zu#
>>A 38
46. nam#-ab#-ba u4#-ba# ti#-la-gin7 banda3{da} tak4#-a ama5#-mu# ba-ab-bir#-[bir]
>>A 39
47. muszen# gesz-bur2-ra dab5#-ba-bi-gin7 amar-bi gud3!-ta ba-ni-x-[sikil-a]
>>A 40
48. [dumu]-dumu-mu bar-bi# al-bir-bir-re lu2# kin# ak-de3 la#-ba#-[an]-tuku
>>A 41
$ blank line
@face c
1. [sig4-mu] la#-la-bi nu-mu-un-gi4-gi4-[a tu{muszen}-gin7 sze mi-ni-ib-sza4]
>>A 42
2. [ninda gu7-mu i-si-isz-bi] mu#-un#-la2#-la2# ur5#-sze3# [nu-te-en-te-en]
>>A 43
3. [zi-in-BU nig2]-gig#-ga im-ma-da-du11#? [sikil du3-a-sze3 ba-an-ku4]
>>A 44
4. [ki-mu] sag#-ga2# bi2#-ib-gub-be2-en
>>A 45
5. nig2#-[szu-a gizzal ak-ab]
>>A 46
6. [tug2 geme2]-mu la#-ba-dim2# TUG2? im#-ma#-mu4 a-ba# [inim hu-mu-ri-du11]
>>A 47
7. [er2 a]-x-[ra-zu ga2] im-ma-an-szir3# ga2#-ra# x-[ma-an-dur2-nu]
>>A 48
8. [u4 nam-lu2-ulu3 la]-ba#-ni#-ul4#-la#-BA nam#-ti#? [nu-du10-ga KA-mu la-ba]-[...]
>>A 49
9. [e-ne-esz2 an {d}en-lil2] ni#-ib#-[du11] TUKU [...] [kur za3-til-la-bi-sze3 szu-zu-sze3 mu-un-gar]
>>A 50
10. [zabala{ki} ki-tusz-gin7 bad3{ki}] iri#{ki#}-mu gal# [...]
>>A 51
11. [iri lu2-ulu3?-gin7 ki-tusz na]-me# nu-du10 igi iri#-mu#-x [hu-mu-un-du8?]
>>A 52
12. [...] e2#-mes-lam# dingir min-[a-bi du11-mu-na-ab ka-tar-zu he2-si-il-le]
>>A 53
13. [x]
>>A 54
14. [...] im#-mi-in-du11 [KA] hu-mu-un-na#-du7
>>A 55
15. [ur5-zu gesztu2 tuku]-bi-am3 inim-mu usz? hu#?-mu#-un#-us2-en
>>A 56
16. [...] x-mu-un-[x]-x [...] x x x x x-me-en
>>A 57
$ (rest not transliterated)
Update made on 2014-11-21 at 08:56:24 by Englund, Robert K. for Englund, Robert K.
&P345806 = OECT 05, 25
#link: def A = Q000568
#link: def B = Q000566
#link: def C = Q000584
#atf: lang sux
@prism
@face a
1. [{disz}lugal-ibila]-ra u3-na-du11
>>C 1
2. [{disz}inim-{d}]inanna#-ke4# na-ab-be2-a
>>C 2
3. [eme-gir15-sze3] gu2-zu na-an-szub-be2-en
>>C 3
4. [2(disz)-kam-ma]-sze3 eme!(KA) si sa2-bi lu2 mu-e-szi-in-gi4-gi4#
>>C 4
5. [...] he2-gal2
>>C 4a
6. [lu2-tur igi-zu-sze3 al?-du?]-ru-nam#
>>C 5
7. e2#-[dub-ba-a-ta] na-ab-ta#-e3
>>C 6
8. na-an#-ga#-[ma] lu2# na-me# [lul] i#-ri#-ib-se3-ge5
>>C 7
9. ugu ad#-[da-na-sze3 ga-am3-gen a-ra]-ab-e-a
>>C 8
10. en#-na# [geszkim ge26-e u3] za#-e# NE#-en-de2-en
>>C 9
11. lu2# mu#-[e-szi-in]-gi4-gi4-a
>>C 10
12. [lu2]-tur szu# nam#-ba-e-bar-re-en
>>C 11
13. lu2#-tur silim-ma-ni ad-da-[x] KA-za in-tuku
>>C 12
14. a-ma-[ru]-kam
>>C 12
15. {d}utu lugal-mu-ur2# di-ku5 mah# an# ki
>>B 1
16. sag-en3#-tar kalam#-[ma ka-asz] mu#-un#-bar#-bar-re
>>B 2
17. dingir zi lu2 ti-le#-[de3 ki-ag2 a-ra]-zu# gesz-tuku#
>>B 3
18. arhusz su3 sza3# gur#-ru# mu-un-zu#-a#
>>B 4
19. nig2-si-sa2 ki-ag2# nig2-zi# [bar]-tam#-me NE u3#?-na#?-du11#?
>>B 5
20. su6-mu2 dumu# {d#}nin#-gal# su6# {na4#}za#-gin3# x-x-x
>>B 6
21. tak4 si-gar [an ki] x zalag ga2#-ga2#
>>B 7
22. en [sag-kal asza-a-ni pa e3-a] nam#-mah-a-ni za3 nu-di
>>B 8
23. ur-sag [dumu {d}nin-gal-e] tu#?-[da] me# sag-kesz2 ur4#?-ur4#?
>>B 9
24. dingir# zi [nun nam tar-tar]-x? [a-a sag ge6]-ga lugal-mu#-ur2
>>B 10
25. [{m}{d}suen-i-din-nam lugal larsa{ki}-ma] arad#-zu na-ab-be2-a
25. [{disz}{d}suen-i-din-nam lugal larsa{ki}-ma] arad#-zu na-ab-be2-a
>>B 11
26. [iri-zu larsa{ki}-ma sza3-ge pa3-da-zu nig2]-gig#-ga im-ma-an#-ak
>>B 12
27. [sila dagal eszemen u4 zal-zal-la si-ga im-ma-an]-x
>>B 13
28. [erin2 sa6-ga-zu gu2 gar]-gar#-ra#-ni# gi#-[gi-sig-ga-gin7 si-il-si-le-de3 ba-an-til-le-esz]
>>B 14
29. gurusz#-[zu sze u4 a2-ba]-x bi2-in-x [ba-an-szab-esz] gurun? gibil#?-gin7# mu-[...]-ru#?-usz
>>B 15
30. un#-[ga2 alan im-gin7] im#-ma#-ab?-gul#?-lu#?-[usz ni2-bi-a ba-an-til-le]-x
>>B 16
31. [di4-di4-la2 ur2] ama#-bi-ta u4 hul ba#-an#-da#-kar#-[re-esz]
>>B 17
32. [un-ga2 igi hur]-re# musz3-bi ba-an-kur2-re#?-[esz]
>>B 18
33. erin2# ka#-[an-sza-sza] szu# bar-ra kalam zi3-gin7# U4 x
>>B 19
34. szul {d}utu# iri#-[za] larsa#{ki}-ma lu2 kur2#-gin7 bar-ta ba-da#-gub
>>B 20
35. kur elam{ki}-ma# [buru5?]{muszen}-gin7 mah-bi# ad6-a nu-zu-la
>>B 21
36. su-bir4{ki} muru13# dugud-da dingir-re-e-ne ni2-te-ga2 nu-zu#-a
>>B 22
37. ma#-da-bi nu-ub-ta-ba? x x nu-gal2-la
>>B 23
38. lu2-su-e ki# dingir-re-e-ne#-ke4 nu#-gig lukur nu-mu-da-il2#-e#
>>B 24
39. erin2-a-ni u2-gin7 lu-lu-a numun-a-ni dagal-la
>>B 25
40. za-lam-gar ti-la ki dingir#-re#-e#-ne-ke4# nu#-zu-a
>>B 26
41. u2-ma#-am-gin7-nam# u5-a# zi3#-esza#? siskur2# nu-mu#-un-zu#?-a#?
>>B 27
42. nam#-tar hul-gal2# a2#-sag3 nig2-gig#-ga# nu-mu#-un#-na-te#-[ga2]
>>B 28
43. lu2 MU-AN-SAL#-LA-bi# nig2-gig-ga#? i3-gu7#-e ugnim# silim#-ma#
>>B 29
44. mu-imin-kam-ma-ta# iri-ga2 me3 szen#-szen# ba#?-an-tuku usz2 a2!-bi# nu-ga2-ga2
>>B 30
45. eden-na ur-mah# lu2#? gu7-e nu-mu-ni-ib-la2-e#
>>B 31
46. dingir KA sa6#-sa6-ge# nu-zu-a ga2-e im-ma-an-ak-en#
>>B 32
47. dingir gal-gal-e-ne# siskur2# u4-szu2-usz-e al-gub-be2-en KA sa6-sa6-ge-mu mah-am3
>>B 33
48. szul {d}utu nam-bi-sze3 iri#-zu# larsa{ki}-ma igi zi bar-mu-un#-szi-ib#
>>B 34
49. a# iri-zu du11-ga-ba-ab#
>>B 35
50. a esz3? x x du11-ga-ab
>>B 36
51. arhusz su3# [larsa]{x}-ma# szu te-ba-ab
>>B 37
52. nig2-gig-ga# ak#-bi# en3# tar#-bi-ma
>>B 38
53. iri# larsa#[{ki}-ma] x x na#-an-ta-szub-e#
>>B 39
@face b
1. [...] nig2#-gig#-ga# ki# larsa#[{ki}-ma] [...]
>>B 40
2. x husz#-a sza3# larsa{ki}-ma-ka szu# x [...]
>>B 41
3. un# tak4#-a#-bi szu nam-usz2-e# ba#-e#-szub#-bu#-[de3]
>>B 42
4. [he2-til-le-esz] numun-bi-e [he2-mah]
>>B 43
5. [lu2? tak4]-a-bi ka-tar-zu# he2-si-il#-[le]
>>B 44
6. u3# ga2#-e ni2#-te#-ga2#-mu-usz nam-ti x-[mu-na-ab]
>>B 45
7. zi# su3#-ud gal2# nig2-ba-e-esz2 ba-mu-[na-ab]
>>B 46
$ blank line
8. lugal-mu-ra u3-na#-[a-du11]
>>A 1
9. {d}ri-im#-{d}suen en3#-tar# banda3#{da} sza3# {d}en-lil2-la2-ke4# x x [...]
>>A 2
10. sipa zi un szar2-ra tum2-tum2-mu-de3 en gal# [{d}nin-urta-ke4] zi#-de3#-esz#?-e [pa3-da]
>>A 3
11. gesztu2# dagal# igi#-gal2-bi diri-ga nig2-nam# kin#?-kin#
>>A 4
12. ad#-gi4#-gi4# umusz#-bi sze23?-sze12 nig2-su3-ra2-bi#-sze3# [igi nu-bar-re]
>>A 5
13. di#-ku5# [nig2]-gi#-na# {d}utu-gin7 lu2 zi-de3-esz# ki#-[ag2]
>>A 6
14. u3#-ne-de3-[dah]
>>A 7
15. [sza3]-x-x ma#-da-bi dagal#-la# ur#-sag szu-gar-[gi4 iri ki-x]
>>A 8
16. [am du7-du7] sag10# me3# szen#-szen#-na# ur-sag# x [sag-il2]
>>A 9
17. lipisz# tuku ki-us2-sa#-gi4 a-ba#-bi# gi4#?-[gi4-da nu-zu]
>>A 10
18. nir-gal2-e igi-ni-sze3# lu2 nu-[gub-bu a2-gal2 nu-si-sa2]
>>A 11
19. nun# sag# mah# u3#-[ma-ni sa2-sa2 ud5-sag nam-lugal]
>>A 12
20. kal-ga a-RU-ub {gesz}tukul# lu2#? [kur2-ra-ke4 kesz2-di nam-ra]
>>A 13
21. dumu tu-da en {d}nergal#-[ta sza3-ta nam-gal-ta]
>>A 14
22. u3-ne-[de3-pesz]
>>A 15
23. [x nin]-sza3#-ta-pa3#-da# {munus}[dub-sar]
>>A 16
24. [NIN-dingir {d}mes-lam-ta]-e3#?-[a]
>>A 17
25. [dumu] {d#}suen#-[ka-szi]-id# lugal# unu#[{ki}-ga]
>>A 18
26. [x]
>>A 19
27. [larsa{ki}] iri# [hur-sag]-gin7# il2-la a2#?-[bi sa2 x]
>>A 20
28. [inim an {d}]en#-lil2#-la2#-ta mu-un-da-zi#-ga?-ta? [a2 x mu]-un-dab-be2#?
>>A 21
29. x unu#?[{ki}]-ga# iri# ud5#-sag# kur-kur-ra-ke4 am#-gin7# si# tu11#-tu11#
>>A 22
30. a2# mah#-zu# lugal#-[bi] e#-ne-bi [hul-bi mu-un-dab5]
>>A 23
31. ugu# nam#-lu2-u8-lu-bi szu# gar x-im-[gar-ra] x x-[ga szum2]-x-[x]
>>A 24
32. sag# dumu ga-[gin7] [...] usz2 nu-mu-un-e3#-[a nig2-gig-ga nu-mu-un-ak]
>>A 25
33. nam-lu2#-u18-[lu]-bi [ku6-gin7] a# [lu]-ga# szub#-[ba-bi u4-sze3 mu-ni-in-tak4]
>>A 26
34. ur#-sag# {gesz}tukul-e# igi-zu#-[sze3 im-mi]-ga-gub szu sa2 am3-mi#-[du11]
>>A 27
35. nam#-usz2-a mu-da-[kar-re-esz] ka#-tar#-zu# he2#-si-il#-[le-esz]
>>A 28
36. unu{ki}-ga-a geszkim#?-[bi] hul2#-la#? mu#-un#-ku4# i-{d#}utu#-[bi] mu#-un#-[e3]
>>A 29
37. nu-siki nu-mu-un-kusz# x x u2#-a# lu-lu mu-un#-[gar] u2-sal# mu#-un#-dur2#-ru#-ne-[...]
>>A 30
38. [u4]-szu2-usz-e un# kur-kur bar#-bi#-ta# zu2# im-mi-gub
>>A 31
39. mu sa6-ga-zu sza3-la2-[su3-me-esz] kur#-kur im-gen-[na]
>>A 32
40. [u4]-ul-li2#-a-ta lugal [za]-e#-gin7#? me3? a-ba-a igi# mu#-ni-du8#-a?
>>A 33
41. [ur5]-sze3#-am3 {d}utu e2-babbar-ra-ka u4 nam#-ti#-la# mu-un-[KU-x]
>>A 34
42. [e-ne-esz2 ga2-a-ra igi zi bar-mu-un-szi-ib ka]-ba-zu# [kukku2 hu-mu-un-zalag-ge]
>>A 35
43. mu-5(disz)-kam-ma iri-ga2 nu#-me-a sag#-gin7# im-ma#-an#-ti# lu2# gesztu2 nu#-tuku#
>>A 36
44. sag#-sag3-zu#-e musz3#-me?-ga2# ba#-ni-kur2 su#-mu-ug GAM-GAM-e# im#-lah5
>>A 37
45. nig2#-me-gar szu-mu da-lam#? im#-ib2#-ra# KA ab#-bi#-mu nu-zu#
>>A 38
46. nam#-ab#-ba u4#-ba# ti#-la-gin7 banda3{da} tak4#-a ama5#-mu# ba-ab-bir#-[bir]
>>A 39
47. muszen# gesz-bur2-ra dab5#-ba-bi-gin7 amar-bi gud3!-ta ba-ni-x-[sikil-a]
>>A 40
48. [dumu]-dumu-mu bar-bi# al-bir-bir-re lu2# kin# ak-de3 la#-ba#-[an]-tuku
>>A 41
$ blank line
@face c
1. [sig4-mu] la#-la-bi nu-mu-un-gi4-gi4-[a tu{muszen}-gin7 sze mi-ni-ib-sza4]
>>A 42
2. [ninda gu7-mu i-si-isz-bi] mu#-un#-la2#-la2# ur5#-sze3# [nu-te-en-te-en]
>>A 43
3. [zi-in-BU nig2]-gig#-ga im-ma-da-du11#? [sikil du3-a-sze3 ba-an-ku4]
>>A 44
4. [ki-mu] sag#-ga2# bi2#-ib-gub-be2-en
>>A 45
5. nig2#-[szu-a gizzal ak-ab]
>>A 46
6. [tug2 geme2]-mu la#-ba-dim2# TUG2? im#-ma#-mu4 a-ba# [inim hu-mu-ri-du11]
>>A 47
7. [er2 a]-x-[ra-zu ga2] im-ma-an-szir3# ga2#-ra# x-[ma-an-dur2-nu]
>>A 48
8. [u4 nam-lu2-ulu3 la]-ba#-ni#-ul4#-la#-BA nam#-ti#? [nu-du10-ga KA-mu la-ba]-[...]
>>A 49
9. [e-ne-esz2 an {d}en-lil2] ni#-ib#-[du11] TUKU [...] [kur za3-til-la-bi-sze3 szu-zu-sze3 mu-un-gar]
>>A 50
10. [zabala{ki} ki-tusz-gin7 bad3{ki}] iri#{ki#}-mu gal# [...]
>>A 51
11. [iri lu2-ulu3?-gin7 ki-tusz na]-me# nu-du10 igi iri#-mu#-x [hu-mu-un-du8?]
>>A 52
12. [...] e2#-mes-lam# dingir min-[a-bi du11-mu-na-ab ka-tar-zu he2-si-il-le]
>>A 53
13. [x]
>>A 54
14. [...] im#-mi-in-du11 [KA] hu-mu-un-na#-du7
>>A 55
15. [ur5-zu gesztu2 tuku]-bi-am3 inim-mu usz? hu#?-mu#-un#-us2-en
>>A 56
16. [...] x-mu-un-[x]-x [...] x x x x x-me-en
>>A 57
$ (rest not transliterated)
Update made on 2011-07-19 at 12:11:14 by Dahl, Jacob L. for Dahl, Jacob L.
&P345806 = OECT 05, 25
#link: def A = Q000568
#link: def B = Q000566
#link: def C = Q000584
#atf: lang sux
@prism
@face a
1. [{disz}lugal-ibila]-ra u3-na-du11
>>C 1
2. [{disz}inim-{d}]inanna#-ke4# na-ab-be2-a
>>C 2
3. [eme-gir15-sze3] gu2-zu na-an-szub-be2-en
>>C 3
4. [2(disz)-kam-ma]-sze3 eme!(KA) si sa2-bi lu2 mu-e-szi-in-gi4-gi4#
>>C 4
5. [...] he2-gal2
>>C 4a
6. [lu2-tur igi-zu-sze3 al?-du?]-ru-nam#
>>C 5
7. e2#-[dub-ba-a-ta] na-ab-ta#-e3
>>C 6
8. na-an#-ga#-[ma] lu2# na-me# [lul] i#-ri#-ib-se3-ge5
>>C 7
9. ugu ad#-[da-na-sze3 ga-am3-gen a-ra]-ab-e-a
>>C 8
10. en#-na# [geszkim ge26-e u3] za#-e# NE#-en-de2-en
>>C 9
11. lu2# mu#-[e-szi-in]-gi4-gi4-a
>>C 10
12. [lu2]-tur szu# nam#-ba-e-bar-re-en
>>C 11
13. lu2#-tur silim-ma-ni ad-da-[x] KA-za in-tuku
>>C 12
14. a-ma-[ru]-kam
>>C 12
15. {d}utu lugal-mu-ur2# di-ku5 mah# an# ki
>>B 1
16. sag-en3#-tar kalam#-[ma ka-asz] mu#-un#-bar#-bar-re
>>B 2
17. dingir zi lu2 ti-le#-[de3 ki-ag2 a-ra]-zu# gesz-tuku#
>>B 3
18. arhusz su3 sza3# gur#-ru# mu-un-zu#-a#
>>B 4
19. nig2-si-sa2 ki-ag2# nig2-zi# [bar]-tam#-me NE u3#?-na#?-du11#?
>>B 5
20. su6-mu2 dumu# {d#}nin#-gal# su6# {na4#}za#-gin3# x-x-x
>>B 6
21. tak4 si-gar [an ki] x zalag ga2#-ga2#
>>B 7
22. en [sag-kal asza-a-ni pa e3-a] nam#-mah-a-ni za3 nu-di
>>B 8
23. ur-sag [dumu {d}nin-gal-e] tu#?-[da] me# sag-kesz2 ur4#?-ur4#?
>>B 9
24. dingir# zi [nun nam tar-tar]-x? [a-a sag ge6]-ga lugal-mu#-ur2
>>B 10
25. [{m}{d}suen-i-din-nam lugal larsa{ki}-ma] arad#-zu na-ab-be2-a
>>B 11
26. [iri-zu larsa{ki}-ma sza3-ge pa3-da-zu nig2]-gig#-ga im-ma-an#-ak
>>B 12
27. [sila dagal eszemen u4 zal-zal-la si-ga im-ma-an]-x
>>B 13
28. [erin2 sa6-ga-zu gu2 gar]-gar#-ra#-ni# gi#-[gi-sig-ga-gin7 si-il-si-le-de3 ba-an-til-le-esz]
>>B 14
29. gurusz#-[zu sze u4 a2-ba]-x bi2-in-x [ba-an-szab-esz] gurun? gibil#?-gin7# mu-[...]-ru#?-usz
>>B 15
30. un#-[ga2 alan im-gin7] im#-ma#-ab?-gul#?-lu#?-[usz ni2-bi-a ba-an-til-le]-x
>>B 16
31. [di4-di4-la2 ur2] ama#-bi-ta u4 hul ba#-an#-da#-kar#-[re-esz]
>>B 17
32. [un-ga2 igi hur]-re# musz3-bi ba-an-kur2-re#?-[esz]
>>B 18
33. erin2# ka#-[an-sza-sza] szu# bar-ra kalam zi3-gin7# U4 x
>>B 19
34. szul {d}utu# iri#-[za] larsa#{ki}-ma lu2 kur2#-gin7 bar-ta ba-da#-gub
>>B 20
35. kur elam{ki}-ma# [buru5?]{muszen}-gin7 mah-bi# ad6-a nu-zu-la
>>B 21
36. su-bir4{ki} muru13# dugud-da dingir-re-e-ne ni2-te-ga2 nu-zu#-a
>>B 22
37. ma#-da-bi nu-ub-ta-ba? x x nu-gal2-la
>>B 23
38. lu2-su-e ki# dingir-re-e-ne#-ke4 nu#-gig lukur nu-mu-da-il2#-e#
>>B 24
39. erin2-a-ni u2-gin7 lu-lu-a numun-a-ni dagal-la
>>B 25
40. za-lam-gar ti-la ki dingir#-re#-e#-ne-ke4# nu#-zu-a
>>B 26
41. u2-ma#-am-gin7-nam# u5-a# zi3#-esza#? siskur2# nu-mu#-un-zu#?-a#?
>>B 27
42. nam#-tar hul-gal2# a2#-sag3 nig2-gig#-ga# nu-mu#-un#-na-te#-[ga2]
>>B 28
43. lu2 MU-AN-SAL#-LA-bi# nig2-gig-ga#? i3-gu7#-e ugnim# silim#-ma#
>>B 29
44. mu-imin-kam-ma-ta# iri-ga2 me3 szen#-szen# ba#?-an-tuku usz2 a2!-bi# nu-ga2-ga2
>>B 30
45. eden-na ur-mah# lu2#? gu7-e nu-mu-ni-ib-la2-e#
>>B 31
46. dingir KA sa6#-sa6-ge# nu-zu-a ga2-e im-ma-an-ak-en#
>>B 32
47. dingir gal-gal-e-ne# siskur2# u4-szu2-usz-e al-gub-be2-en KA sa6-sa6-ge-mu mah-am3
>>B 33
48. szul {d}utu nam-bi-sze3 iri#-zu# larsa{ki}-ma igi zi bar-mu-un#-szi-ib#
>>B 34
49. a# iri-zu du11-ga-ba-ab#
>>B 35
50. a esz3? x x du11-ga-ab
>>B 36
51. arhusz su3# [larsa]{x}-ma# szu te-ba-ab
>>B 37
52. nig2-gig-ga# ak#-bi# en3# tar#-bi-ma
>>B 38
53. iri# larsa#[{ki}-ma] x x na#-an-ta-szub-e#
>>B 39
@face b
1. [...] nig2#-gig#-ga# ki# larsa#[{ki}-ma] [...]
>>B 40
2. x husz#-a sza3# larsa{ki}-ma-ka szu# x [...]
>>B 41
3. un# tak4#-a#-bi szu nam-usz2-e# ba#-e#-szub#-bu#-[de3]
>>B 42
4. [he2-til-le-esz] numun-bi-e [he2-mah]
>>B 43
5. [lu2? tak4]-a-bi ka-tar-zu# he2-si-il#-[le]
>>B 44
6. u3# ga2#-e ni2#-te#-ga2#-mu-usz nam-ti x-[mu-na-ab]
>>B 45
7. zi# su3#-ud gal2# nig2-ba-e-esz2 ba-mu-[na-ab]
>>B 46
$ blank line
8. lugal-mu-ra u3-na#-[a-du11]
>>A 1
9. {d}ri-im#-{d}suen en3#-tar# banda3#{da} sza3# {d}en-lil2-la2-ke4# x x [...]
>>A 2
10. sipa zi un szar2-ra tum2-tum2-mu-de3 en gal# [{d}nin-urta-ke4] zi#-de3#-esz#?-e [pa3-da]
>>A 3
11. gesztu2# dagal# igi#-gal2-bi diri-ga nig2-nam# kin#?-kin#
>>A 4
12. ad#-gi4#-gi4# umusz#-bi sze23?-sze12 nig2-su3-ra2-bi#-sze3# [igi nu-bar-re]
>>A 5
13. di#-ku5# [nig2]-gi#-na# {d}utu-gin7 lu2 zi-de3-esz# ki#-[ag2]
>>A 6
14. u3#-ne-de3-[dah]
>>A 7
15. [sza3]-x-x ma#-da-bi dagal#-la# ur#-sag szu-gar-[gi4 iri ki-x]
>>A 8
16. [am du7-du7] sag10# me3# szen#-szen#-na# ur-sag# x [sag-il2]
>>A 9
17. lipisz# tuku ki-us2-sa#-gi4 a-ba#-bi# gi4#?-[gi4-da nu-zu]
>>A 10
18. nir-gal2-e igi-ni-sze3# lu2 nu-[gub-bu a2-gal2 nu-si-sa2]
>>A 11
19. nun# sag# mah# u3#-[ma-ni sa2-sa2 ud5-sag nam-lugal]
>>A 12
20. kal-ga a-RU-ub {gesz}tukul# lu2#? [kur2-ra-ke4 kesz2-di nam-ra]
>>A 13
21. dumu tu-da en {d}nergal#-[ta sza3-ta nam-gal-ta]
>>A 14
22. u3-ne-[de3-pesz]
>>A 15
23. [x nin]-sza3#-ta-pa3#-da# {munus}[dub-sar]
>>A 16
24. [NIN-dingir {d}mes-lam-ta]-e3#?-[a]
>>A 17
25. [dumu] {d#}suen#-[ka-szi]-id# lugal# unu#[{ki}-ga]
>>A 18
26. [x]
>>A 19
27. [larsa{ki}] iri# [hur-sag]-gin7# il2-la a2#?-[bi sa2 x]
>>A 20
28. [inim an {d}]en#-lil2#-la2#-ta mu-un-da-zi#-ga?-ta? [a2 x mu]-un-dab-be2#?
>>A 21
29. x unu#?[{ki}]-ga# iri# ud5#-sag# kur-kur-ra-ke4 am#-gin7# si# tu11#-tu11#
>>A 22
30. a2# mah#-zu# lugal#-[bi] e#-ne-bi [hul-bi mu-un-dab5]
>>A 23
31. ugu# nam#-lu2-u8-lu-bi szu# gar x-im-[gar-ra] x x-[ga szum2]-x-[x]
>>A 24
32. sag# dumu ga-[gin7] [...] usz2 nu-mu-un-e3#-[a nig2-gig-ga nu-mu-un-ak]
>>A 25
33. nam-lu2#-u18-[lu]-bi [ku6-gin7] a# [lu]-ga# szub#-[ba-bi u4-sze3 mu-ni-in-tak4]
>>A 26
34. ur#-sag# {gesz}tukul-e# igi-zu#-[sze3 im-mi]-ga-gub szu sa2 am3-mi#-[du11]
>>A 27
35. nam#-usz2-a mu-da-[kar-re-esz] ka#-tar#-zu# he2#-si-il#-[le-esz]
>>A 28
36. unu{ki}-ga-a geszkim#?-[bi] hul2#-la#? mu#-un#-ku4# i-{d#}utu#-[bi] mu#-un#-[e3]
>>A 29
37. nu-siki nu-mu-un-kusz# x x u2#-a# lu-lu mu-un#-[gar] u2-sal# mu#-un#-dur2#-ru#-ne-[...]
>>A 30
38. [u4]-szu2-usz-e un# kur-kur bar#-bi#-ta# zu2# im-mi-gub
>>A 31
39. mu sa6-ga-zu sza3-la2-[su3-me-esz] kur#-kur im-gen-[na]
>>A 32
40. [u4]-ul-li2#-a-ta lugal [za]-e#-gin7#? me3? a-ba-a igi# mu#-ni-du8#-a?
>>A 33
41. [ur5]-sze3#-am3 {d}utu e2-babbar-ra-ka u4 nam#-ti#-la# mu-un-[KU-x]
>>A 34
42. [e-ne-esz2 ga2-a-ra igi zi bar-mu-un-szi-ib ka]-ba-zu# [kukku2 hu-mu-un-zalag-ge]
>>A 35
43. mu-5(disz)-kam-ma iri-ga2 nu#-me-a sag#-gin7# im-ma#-an#-ti# lu2# gesztu2 nu#-tuku#
>>A 36
44. sag#-sag3-zu#-e musz3#-me?-ga2# ba#-ni-kur2 su#-mu-ug GAM-GAM-e# im#-lah5
>>A 37
45. nig2#-me-gar szu-mu da-lam#? im#-ib2#-ra# KA ab#-bi#-mu nu-zu#
>>A 38
46. nam#-ab#-ba u4#-ba# ti#-la-gin7 banda3{da} tak4#-a ama5#-mu# ba-ab-bir#-[bir]
>>A 39
47. muszen# gesz-bur2-ra dab5#-ba-bi-gin7 amar-bi gud3!-ta ba-ni-x-[sikil-a]
>>A 40
48. [dumu]-dumu-mu bar-bi# al-bir-bir-re lu2# kin# ak-de3 la#-ba#-[an]-tuku
>>A 41
$ blank line
@face c
1. [sig4-mu] la#-la-bi nu-mu-un-gi4-gi4-[a tu{muszen}-gin7 sze mi-ni-ib-sza4]
>>A 42
2. [ninda gu7-mu i-si-isz-bi] mu#-un#-la2#-la2# ur5#-sze3# [nu-te-en-te-en]
>>A 43
3. [zi-in-BU nig2]-gig#-ga im-ma-da-du11#? [sikil du3-a-sze3 ba-an-ku4]
>>A 44
4. [ki-mu] sag#-ga2# bi2#-ib-gub-be2-en
>>A 45
5. nig2#-[szu-a gizzal ak-ab]
>>A 46
6. [tug2 geme2]-mu la#-ba-dim2# TUG2? im#-ma#-mu4 a-ba# [inim hu-mu-ri-du11]
>>A 47
7. [er2 a]-x-[ra-zu ga2] im-ma-an-szir3# ga2#-ra# x-[ma-an-dur2-nu]
>>A 48
8. [u4 nam-lu2-ulu3 la]-ba#-ni#-ul4#-la#-BA nam#-ti#? [nu-du10-ga KA-mu la-ba]-[...]
>>A 49
9. [e-ne-esz2 an {d}en-lil2] ni#-ib#-[du11] TUKU [...] [kur za3-til-la-bi-sze3 szu-zu-sze3 mu-un-gar]
>>A 50
10. [zabala{ki} ki-tusz-gin7 bad3{ki}] iri#{ki#}-mu gal# [...]
>>A 51
11. [iri lu2-ulu3?-gin7 ki-tusz na]-me# nu-du10 igi iri#-mu#-x [hu-mu-un-du8?]
>>A 52
12. [...] e2#-mes-lam# dingir min-[a-bi du11-mu-na-ab ka-tar-zu he2-si-il-le]
>>A 53
13. [x]
>>A 54
14. [...] im#-mi-in-du11 [KA] hu-mu-un-na#-du7
>>A 55
15. [ur5-zu gesztu2 tuku]-bi-am3 inim-mu usz? hu#?-mu#-un#-us2-en
>>A 56
16. [...] x-mu-un-[x]-x [...] x x x x x-me-en
>>A 57
$ (rest not transliterated)

Total 4 record(s)

This website uses essential cookies that are necessary for it to work properly. These cookies are enabled by default.